สำนักงานประกันสังคม

55276.jpg 55273.jpg 55268.jpg 55272.jpg 55274.jpg 55271.jpg 55275.jpg 55269.jpg 55270.jpg 55278.jpg 55279.jpg 55277.jpg

 

“คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ศึกษา ดูงานบริษัทโชติวัฒน์ จำกัด จังหวัดระนอง”

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ศึกษา ดูงานบริษัทโชติวัฒน์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการทำงาน และศึกษาดูงาน ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาร์ (Certificate of identity : C.I.) เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Vote Rating 0
Book Mark View 377
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE