สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรการขอทราบผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
 

 

การขอทราบผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
*********************

     กรณีที่ผู้สมัครสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเองพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

        1. แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบฯ
        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
        3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
        4. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีที่ให้ส่งผลทางไปรษณีย์)

โดยสามารถขอดูคะแนนผลการสอบตามวิธีการ ดังนี้

       (1)  การติดต่อขอข้อมูลผลการสอบด้วยตนเอง (ขอดูคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น) ให้นำหลักฐานข้อ 1 – 3  มาแสดง  โดยติดต่อที่กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
       (2) การติดต่อขอข้อมูลผลการสอบทางไปรษณีย์ (ขอดูคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น) ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
           2.1 Download แบบคำร้องใน www.sso.go.th และกรอกข้อความให้ครบถ้วน สมบูรณ์
           2.2 แนบหลักฐานตามข้อ 2 - 4
           2.3 นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง

                   เรียน      ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ
                                 กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ 
                                 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  อาคารอำนวยการ                                   
                                 สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
                                 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
                                 11000

หมายเหตุ  การยื่นคำร้องสามารถยื่นล่วงหน้าได้ แต่เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ ได้   ต่อเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสอบแข่งขันแล้ว และจะขอทราบคะแนนผลการสอบแข่งขันฯ ได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
 

 

1. การขอทราบผลการสอบแข่งขัน  >>ดาวน์โหลด pdf<<

2. แบบคำร้องขอทรำบผลคะแนน   >>ดาวน์โหลด pdf<<

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28/08/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน