สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 75 - 111 มารายงานตัว
 

 ตามที่มีประกาศสำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น และได้เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 74 มารายงานตัวแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานประกันสังคมขอเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป ตั้งแต่ลำดับที่ 75 - 111 (รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่) มารายงานเพื่อรับทราบการบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี และโปรดนำเอกสาร (ฉบับจริง) มาแสดงในวันที่รายงานตัว ได้แก่

1.บัตรประจำตัวประชาชน 

2.ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

3.วุฒิการศึกษา

4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดก้็ตาม สำนักงานประกันสังคมจะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม

 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 22/06/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน