สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 1 - 23 มารายงานตัว
 

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 1 - 23 ไปรายงานตัวในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจำลองศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคมในวันพุธที่ 4 มกราคม 2560

ทั้งนี้ โปรดนำเอกสาร (ฉบับจริง) มาแสดงในวันที่รายงานตัว ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

3. วุฒิการศึกษา

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดก้็ตาม จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม

ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊กที่นี่

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14/12/2016
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน