สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ปี 60 ประกันสังคม จัดการเรื่องร้องเรียนทะลุเป้าร้อยละ 92.44%
 
ปี 60 ประกันสังคม จัดการเรื่องร้องเรียนทะลุเป้าร้อยละ 92.44%
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ฟุ้ง แก้ปัญหาให้นายจ้าง – คลายทุกข์ให้ผู้ประกันตนทะลุเป้า ร้อยละ 92.44 เผยยอดเคลียร์แล้วทั้งสิ้น 6,039 เลขาฯ สปส. แนะนายจ้าง ผู้ประกันตน มีปัญหาจากการรับบริการในระบบประกันสังคม ยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง จดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่น หรือที่สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560) มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 6,533 เรื่อง ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวนถึง 6,039 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.44 ส่วนที่เหลือได้ทยอยแก้ปัญหาได้ลุล่วงไปตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน 
          นายสุรเดช กล่าวว่า ประเภทเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด 6 อันดับแรก ได้แก่ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 3,212 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 49.17 2.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่และระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 1,152 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.63 3.ร้องเรียนสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม จำนวน 1,070 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.38 4.การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 939 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.37 5.ปัญหาอื่น ๆ เช่น มิจฉาชีพแอบอ้างใช้สิทธิแทนผู้ประกันตน การใช้สิทธิซ้ำซ้อน จำนวน 130 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.99 และ 6.การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.46
          สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนสถานพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องข้อมูลการรับบริการจากข้อมูลพบว่าผู้ประกันตนร้องเรียนเรื่องคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลและเรื่องค่าใช้จ่ายน้อยมาก เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมมีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลคู่สัญญาจึงตระหนัก   ในเรื่องนี้ อีกทั้งระบบประกันสังคมยังดูแลค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการรักษาไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกันตน เลขาธิการฯ กล่าว
          นายสุรเดช กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้ประกันตนทั้งที่อยู่ในวัยแรงงาน และยามเกษียณ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ทั้งนี้หากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีปัญหาจากการรับบริการในระบบประกันสังคม สามารถร้องเรียนได้โดยตรง เช่น ยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง จดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่น เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เป็นต้น
-------------------------------------------------
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14/11/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน