สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐
 

ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑.    การพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรแห่งความสุข

รายละเอียดประกอบด้วย
๑.    หนังสือถึงหน่วยงาน [แนบไฟล์]
๒.    ข้อกำหนดงานวิจัย (TOR) [แนบไฟล์]
๓.    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ [แนบไฟล์]
๔.    แบบเสนอโครงการวิจัย [แนบไฟล์]
๕.    ร่างสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย [แนบไฟล์]


๒.    รูปแบบแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมที่ทำให้สุขภาพช่องปากและฟันของผู้ประกันตนดีขึ้น

รายละเอียดประกอบด้วย
๑.    หนังสือถึงหน่วยงาน [แนบไฟล์]
๒.    ข้อกำหนดงานวิจัย (TOR) [แนบไฟล์]
๓.    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ [แนบไฟล์]
๔.    แบบเสนอโครงการวิจัย [แนบไฟล์]
๕.    ร่างสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย [แนบไฟล์](ทั้งนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดำเนินการโดยคณะทำงานการดำเนินงานวิจัยสำนักงานประกันสังคม มติของที่ประชุมคณะทำงานฯ ถือว่าสิ้นสุด)

 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 13/11/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน