สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์กรอบแนวคิด แผนงาน โครงการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยทาง web page
 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย ภายใต้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดกรอบแนวคิดในการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้หน่วยงานภายนอก เสนอโครงการตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 

          1) พัฒนาระบบในการใช้แรงจูงใจเพื่อให้สถานประกอบการบริหารจัดการให้มีสถิติการประสบอุบัติเหตุและการประสบอันตรายลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจมีการพิจารณาเรื่องการส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนน้อยลงหรือแรงจูงใจอื่นๆ ที่เหมาะสม
          2) โครงการความปลอดภัยในสถานประกอบการโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ประเภทกิจการก่อสร้าง SME เพื่อติดตามศึกษาข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
          3) ศึกษาและทบทวนระบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพในคนงานที่อาจจะป่วยเป็นโรคจากการทำงานแบบเรื้อรัง
          4) การจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาระบบ  การป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน  ภายใต้กฎหมายของกองทุนเงินทดแทน
          5) การพัฒนาแนวทางด้านอาชีวอนามัยสำหรับในการดูแลแรงงานตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป
          6) การพัฒนาแนวทางในการดูแลให้ลูกจ้างในระบบที่เจ็บป่วยสามารถกลับมาทำงานได้
          ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของปี 2561 เป็นจำนวนมาก โดยครบกำหนดปิดรับโครงการเพื่อการพิจารณาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน