สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม รุกจังหวัดกระบี่ รับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม
 

 สำนักงานประกันสังคม รุกจังหวัดกระบี่ รับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม

 

          สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อรับข้อเสนอแนะจากนายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน และนักวิชาการผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ชวนผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบันและกระทรวงแรงงาน โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สำนักงานประกันสังคมในฐานะที่ดูแลระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งความคิดเห็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินงาน การจัดทำระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยามเกษียณ สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560 โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 นายจ้าง และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ (ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่) จำนวนกว่า 300 คน โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ในการประชุมฯ จะมีการบรรยายเรื่อง การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดย ผู้ตรวจราชการกรม (นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์) และในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จะมีพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน ต่อด้วยการบรรยาย และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม โดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม (นางนิยดา เสนีย์มโนมัย) หลังการบรรยายผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนวทางหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์ ของผู้ประกันตนอย่างเป็นรูปธรรม 

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอีก 7 ครั้ง ซึ่งข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก 12 เวทีมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจจะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมตามสถานที่จัดงานได้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

------------------------------------------

 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน