สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม แจงสิทธิการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
 

 สำนักงานประกันสังคม แจงสิทธิการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

          สำนักงานประกันสังคม แจงสิทธิรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวทุกระยะ  เผยการให้ยารักษามะเร็ง Imatinib เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา และมาตรฐานการใช้ยาโดยประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ด้านประธานบอร์ดแพทย์ ชี้ กรณีที่ปรากฏทางสื่อมวลชนจะนำเข้าคณะกรรมการการแพทย์ เป็นกรณีศึกษา เพื่อเสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์พิจารณาถึงความเหมาะสม  และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในการจ่ายยาต่อไป
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงถึงกรณีข้อเรียกร้องการใช้สิทธิประกันสังคม จากผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 3 แต่สิทธิประกันสังคมจ่ายยาให้เฉพาะคนที่เป็นมะเร็งระยะแรกเท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ โดยไม่จำกัดค่ารักษา ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษา สำหรับยา Imatinib สำนักงานประกันสังคมสนับสนุนยาดังกล่าวให้กับสถานพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในระยะสงบ (Chronic stable phase) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้ยาโดยประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศ  กรณีการรักษาโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Accelerated phase) ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นวิธีการรักษาตามมาตรฐานโดยการรับรองจากสมาคมโลหิตแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี หากการรักษาโดยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเกินกว่าข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่เป็นความจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษา สำนักงานประกันสังคมจะดูแลให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาภายใต้ข้อกฎหมาย และระเบียบที่มีต่อไป อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิต้องดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ตรวจพบจนสิ้นสุดการรักษาไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก็ตาม รวมถึงยาที่จำเป็นต้องใช้รักษาผู้ประกันตนตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา สำนักงานประกันสังคมจะไม่ครอบคลุมเฉพาะยาที่อยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง ทั้งนี้ ในปี 2558 พบผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วจำนวน 1,399 คน สำนักงานประกันสังคมจ่ายไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 326,003,145 ล้านบาท
          ด้าน นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีของการรักษาด้วยยาที่มีราคาสูงในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งสามกองทุนจะอ้างอิงหลักเกณฑ์และข้อบ่งชี้การใช้ยาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานประกอบด้วยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในระบบสาธารณสุขพิจารณากำหนดรายการและข้อบ่งชี้การใช้ยาบัญชี จ (2) ภายใต้การนำเสนอข้อมูลทางวิชาการของราชวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ของการใช้ยาในแต่ละรายการ ทั้งนี้ กรณีของผู้ป่วยรายนี้เป็นการใช้ยา Imatinib รักษาโรคมะเร็งในระยะลุกลาม (Accelerated phase) ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเพิ่มเติมข้อบ่งชี้ในการใช้ยาดังกล่าวในบัญชีจ (2) คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ และออกประกาศในระยะเวลาอันใกล้ สำหรับกรณีของผู้ป่วยรายนี้สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองในการรักษา ตามวิธีการรักษาของแพทย์ ถึงแม้จะไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ของประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากยาในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย หากยานั้นๆ ยังอยู่ในระหว่างทดลองและวิจัยอาจจะไม่ปลอดภัยและไม่เป็นผลดีกับผู้ป่วย  ดังนั้น การใช้ยาที่เหมาะสมควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบ่งชี้ของประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจถึงมาตรการการรักษาของสำนักงานประกันสังคมในเรื่องของโรคมะเร็ง เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการการแพทย์และราชวิทยาลัย ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นการให้บริการทางการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
....................................
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 07/09/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน