สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม
 

     สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จำนวนประชากรในวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การลดลงของประชากรวัยแรงงานนั้น ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวได้ 

 

• รายละเอียดจากเอกสารการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม : ดาวน์โหลด pdf
• เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม : ดาวน์โหลด pdf

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 06/09/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน