สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์จัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เดินสายจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม และข้อเสนอแนะจาก นายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน และนักวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานของรัฐบาลปัจจุบันและนโยบายของกระทรวงแรงงานโดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการวางรากฐานพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 การประกันสังคมกรณีชราภาพเป็นหนึ่งในหลักประกันที่ภาครัฐได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต โดยจัดให้มีบำนาญเลี้ยงชีพ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างปกติสุข สำนักงานประกันสังคม ในฐานะที่ดูแลระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งความคิดเห็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินงาน การจัดทำระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยามชรา 
          จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม เพื่อสร้างความรับรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับฐานค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 นายจ้าง และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการจำนวน กว่า 300 คน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวประกอบกอบด้วยการบรรยายเรื่อง ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย (นายพนัส ไทยล้วน) เรื่อง แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน (นายอารักษ์ พรหมณี) และมีการบรรยายและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม “แนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม” โดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม (นางนิยดา เสนีย์มโนมัย) ซึ่งภายหลังการบรรยายผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนวทางหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบำนาญของ สำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างเป็นรูปธรรม
          ทั้งนี้การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 12 ครั้ง ซึ่งกำหนดจัดซึ่งได้ดำเนินการจัดไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยในครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับครั้งต่อไปได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-12 กันยายน 2560  ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8 ในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ 9 ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง  ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับข้อคิดเห็นและแนวคิดที่ได้รับจากการประชุมทั้ง 12 ครั้ง สำนักงานประกันสังคม จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุง การปฏิรูประบบบำนาญชราภาพให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงตามความต้องการของสมาชิกกองทุนฯ อย่างแท้จริง และยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญอันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบำนาญชราภาพหลังเกษียณอายุเพียงพอต่อการดำรงชีพ 
--------------------------------------------
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 05/09/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน