สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์3 กระทรวง จับมือให้บริการกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ค. 60
 

3 กระทรวง จับมือให้บริการกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ค. 60

       
          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เผย“แรงงาน-สาธารณสุข-กลาโหม”จับมือร่วมกันบูรณาการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มสถานพยาบาลของรัฐกว่า 19,000 แห่ง รองรับการให้บริการแก่ผู้ประกันตน ดีเดย์ 1 ก.ค. 60 ทั่วประเทศ สอดรับกับ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานรัฐนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้บริการเพื่อสร้างประโยชน์-คืนความสุขให้ประชาชน 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้ผู้ประกันตน (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด) ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อรายต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงขณะนี้    มีสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว 841 แห่งทั่วประเทศ ผู้ประกันตนสามารถสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย”เพื่อเข้ารับบริการได้ทันที 
          นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งมีผลให้ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จึงมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมให้บริการกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอทั่วประเทศ และในอนาคตจะมีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง       
          สำหรับการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรม ผู้ประกันตนสามารถทำได้โดยการตรวจสอบสิทธิ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สถานพยาบาลในความตกลงตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก่อนการให้บริการทันตกรรม
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแสดงให้เห็นถึงความพร้อม และเจตจำนงในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน ตามนโยบายของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสอดรับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยราชการนำเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้บริการกับประชาชนลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ป้องกันการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งยังสนองนโยบาย Zero Corruption เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0
ทั้งนี้ การให้บริการกรณีทันตกรรมของ สำนักงานประกันสังคม ขณะนี้ระบบมีความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจึงถือเป็นภารกิจหลักของสำนักงานประกันสังคม และเป็นการคืนความสุขให้กับผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อีกทั้งเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี   และได้รับประโยชน์สูงสุด
-------------------------------------------------                                                                        
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28/06/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน