สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม เพิ่มความมั่นคงและมุ่งมั่นบริหารกองทุนประกันสังคมเผยผลตอบแทนการลงทุนสะสมถึงปี 60 กว่า 5 แสนล้านบาท
 

  ประกันสังคม เพิ่มความมั่นคงและมุ่งมั่นบริหารกองทุนประกันสังคมเผยผลตอบแทนการลงทุนสะสมถึงปี 60 กว่า 5 แสนล้านบาท  

 
          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เผยความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการประกันสังคม คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน กองทุนประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้สูงกว่าเงินเฟ้อ และเงินฝาก อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและแสดงความเป็นมืออาชีพของบุคลากรด้านการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อนำผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนไปพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนต่อไป        
          นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 กองทุนประกันสังคม มีเงินลงทุนสะสมทั้งสิ้น 1.61 ล้านล้านบาท โดยนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 1.30 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 81) และลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยง เช่น เงินฝากธนาคาร หุ้นสามัญ จำนวน 3.09 แสนล้านบาท (ร้อยละ 19) เงินลงทุนสะสมจำนวน 1.61 ล้านบาทนี้ ประกอบด้วยเงินสมทบสะสมจากฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล จำนวน 1.13  ล้านล้านบาท และผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมจำนวน 480,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กองทุนประกันสังคมได้รับผลตอบแทนแล้วประมาณ 17,205 ล้านบาท แบ่งเป็นผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้ 13,493 ล้านบาท และเงินปันผลและกำไรจากตราสารทุน 3,712 ล้านบาท คิดอัตราผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ได้ร้อยละ 1.43 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อสะสม 4 เดือน ที่ร้อยละ -0.3 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสม 4 เดือนที่ร้อยละ 0.46
          นายสุรเดช กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคม สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ทั้งนี้ในช่วงปี 2550-2559 ได้รับผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.06 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.03 และอัตราเงินฝากเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.99 ซึ่งในปี 2560  คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากปี 2559 จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในอนาคตเงินกองทุนประกันสังคมจะเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนประกันสังคม โดยกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้นภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม  เช่น เพิ่มสัดส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้กองทุนประกันสังคมยังมีแผนขยายการลงทุนไปภูมิภาคอื่นๆ โดย จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 3  เป็นร้อยละ 8 – 9 เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 – 2561) ที่ได้มีการทบทวนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมแล้ว
                                               ---------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน