สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์เร่งขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตอบรับนโยบายรัฐ เพิ่มช่องทางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สู่ยุคดิจิตอลปี 60
 

ประกันสังคม เร่งขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตอบรับนโยบายรัฐ เพิ่มช่องทางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สู่ยุคดิจิตอลปี 60 

          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ตอบรับนโยบายรัฐ เร่ง เพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้พัฒนางานของบุคลากรภายในองค์กรให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ เปิดให้บริการ หยิบยืมหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ขับเคลื่อนการทำงานยุค Thailand 4.0 เพิ่มช่องทางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภายในองค์กรและสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการทำงานในยุคดิจิตอล 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยกระดับจาก Thailand 2.0 สู่ 4.0 รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในองค์กรและสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการทำงานในยุคดิจิตอล พัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการเข้าถึงงานบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ 
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า จากนโยบายดังกล่าว  กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสำนักงานฯ ให้มีความรู้ และมีประสิทธิภาพในการทำงานและยังได้เพิ่มช่องทางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่บุคลากรของสำนักงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book โดยพัฒนาต่อยอดจากระบบการยืม – คืนหนังสือด้วยตนเอง ที่เคาน์เตอร์บริการ ณ ห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม พัฒนามาเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมที่จะเข้าถึงหนังสือที่ต้องการได้โดยไม่จำกัดวัน เวลา และสถานที่ โดยเป็นการนำระบบการยืม – คืนหนังสือในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ มาให้บริการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด และเพื่อเข้าสู่ห้องสมุดดิจิตอลในปี 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 สอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต
.................................................................
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 08/06/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน