สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์รมว.แรงงาน เผย ครม.เห็นชอบการพิจารณาขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)
 

รมว.แรงงาน เผย ครม.เห็นชอบการพิจารณาขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)
กระทรวงแรงงานอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้นายจ้าง ในการติดต่อและขยายเวลาการส่งเงินสมทบออกไปอีก 7 วัน หากส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หวังเพิ่มยอดนายจ้างเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น เผยครม.เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60  
             พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกจ้างเข้าถึงการประกันสังคม โดยจัดสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อการดำรงชีพเมื่อพ้นวัยทำงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในชีวิตของลูกจ้างผู้ประกันตน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจัดทำขึ้นโดยธนาคารโลก (Doing Business)จากนโยบายดังกล่าว  กระทรวงแรงงาน  โดยสำนักงานประกันสังคมจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Thailand 4.0 โดยรณรงค์และจูงใจให้นายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 84/2 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายดังกล่าว และยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการพิจารณาขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายลำดับรองดังกล่าว ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบพร้อมทั้งการนำส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โดยวิธีการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีกเจ็ดวันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ต้องยื่นแบบรายการ โดยให้มีผลใช้บังคับไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกรูปแบบช่องทางการนำส่งเงินสมทบและการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)เพื่อประโยชน์สูงสุดของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลกครั้งต่อไป
    
----------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน