สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์แจงนโยบาย Doing Business ตามคำสั่ง คสช. เพิ่มทางสะดวกให้นายจ้าง ผู้ประกันตน รับประโยชน์สูงสุด
 

สปส.แจงนโยบาย Doing Business ตามคำสั่ง คสช. เพิ่มทางสะดวกให้นายจ้าง ผู้ประกันตนรับประโยชน์สูงสุด 

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าตามนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยธนาคารโลก (Doing Business) ในส่วนของกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และ Doing Business สำนักงานประกันสังคมได้เร่งรณรงค์และจูงใจให้นายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศ และยังเป็นการสร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในการทำงานภาครัฐ “Zero Corruption” โดยสำนักงานประกันสังคมได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยขยายเวลาการส่งเงินสมทบให้นายจ้างที่นำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
          สำหรับกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลง วันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่เพิ่มมาตรา 84/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยเพิ่มข้อความในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาตามมาตรา 39 หรือมาตรา 47 ออกไปได้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. .... และได้เสนอเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าวเพื่อเสนอให้ปลัดกระทรวงแรงงาน พิจารณานำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขออนุมัติในหลักการ และสั่งการให้นำร่างประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานต่อไปแล้ว
          นายสุรเดช กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกรูปแบบช่องทางการนำส่งเงินสมทบและการยื่นแบบรายการแสดงรายการส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อประโยชน์สูงสุดของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะช่วยส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลกครั้งต่อไป
……………………………………………
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26/04/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน