สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 

 

  • สำนักงานประกันสังคม รหัสหน่วยงาน 17006 กระทรวงแรงงาน รายละเอียดประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  รายละเอียด
  • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสานักงานประกันสังคม  สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    รายละเอียด
  • สำนักงานประกันสังคมรหัสหน่วยงาน 17006 กระทรวงแรงงาน  รายละเอียดประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ประกอบเรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล)   รายละเอียด
  • ผลการคำนวณต้นทุน ตารางที่ 1-12  รายละเอียด
  • เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม  รายละเอียด
  • รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตารางที่ 7 – 12)  รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน