สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์สปส. ขานรับนโยบาย ป.ย.ป. เร่งหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อผลเป็นรูปธรรม
 

 สปส. ขานรับนโยบาย ป.ย.ป. เร่งหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อผลเป็นรูปธรรม 

          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ในการดำเนินการตามนโยบาย ป.ย.ป. ให้เป็นรูปธรรมเกิดผลชัดเจน 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน โดยพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ รองรับไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าทันสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
          อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมหารือหน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบาย ป.ย.ป. ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงแรงงานให้เป็นรูปธรรม เกิดผลชัดเจน โดยมติที่ประชุมในครั้งนี้ได้มีข้อสรุป ในการนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ ป.ย.ป. วาระปฏิรูป และสามารถเชื่อมโยงกับ PM Agenda รวมทั้งมีการพิจารณาภารกิจของสำนักงานประกันสังคมที่แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ PM Agenda มานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานในเรื่องพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามผลประชุมฯ ในทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นสำคัญ
-------------------------------------------------
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 15/03/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน