สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม พร้อมนำเสนอผลงานเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนบนเวที ASSA สิงหาคม 2560
 

 กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม พร้อมนำเสนอผลงานเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนบนเวที ASSA สิงหาคม 2560

 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ประเทศไทยโดยสำนักงานประกันสังคม ( สปส.) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social Security Association : ASSA) ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมรับมอบตำแหน่งประธานสมาคม ASSA ต่อจากประเทศฟิลิปปินส์
          ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพ ASSA ครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะได้นำเสนอผลการดำเนินงานการเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นรากฐานพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อน 8 วาระปฏิรูปแรงงานของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ช่วยสร้างความมั่นคงและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการเตรียมการรองรับแรงงานสูงอายุ รวมถึงแรงงานที่เกษียณอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และประเทศชาติ
          นายสุรเดช กล่าวต่อไปว่าสำนักงานประกันสังคมมีการพัฒนาและยกระดับงานประกันสังคมที่เป็นรูปธรรม โดยสำนักงานประกันสังคมได้ออกพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 มีสาระสำคัญเรื่อง การขยายความคุ้มครอง การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนในหลายด้านโดยไม่เก็บเงินสมทบเพิ่ม รวมทั้งยังเพิ่มเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ การเพิ่มค่าบริการกรณี ทันตกรรม เป็นไม่เกิน  900 บาท ต่อปี และไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้เพื่อประโยชน์แก่นายจ้างและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่สำนักงานฯ ได้เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย ค่าทำศพ เป็นต้น และล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานในวงเงินสูงเกิน 1 ล้านบาท และในช่วงเวลาที่ผ่านมาในระดับประเทศ สำนักงานประกันสังคมของไทยได้รับการยอมรับจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่า อยู่ในแถวหน้าของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนถึง 7 กรณี  ถือว่ามากที่สุดในอาเซียน และที่สำคัญผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบในระดับปานกลาง ขณะเดียวกันได้รับฟังเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้แรงงานเพื่อปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแล้ว กฎหมายประกันสังคม ฉบับใหม่ยังมีความก้าวหน้าและยึดมั่นบนหลักธรรมาภิบาล อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การกำหนดที่มาของคณะกรรมการประกันสังคม การแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. การกำหนดที่มาของคณะกรรมการการแพทย์ไม่ให้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนการบริหารการลงทุนที่เปิดให้สามารถลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ได้จากองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้สามารถบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          สมาคม ASSA ก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดยการเห็นพ้องต้องกันระหว่างสถาบันประกันสังคมของชาติสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ปัจจุบันมีองค์กรสมาชิก 19 องค์กรจาก 10 ประเทศ สมาชิกในส่วนประเทศไทยนอกจากสำนักงานประกันสังคมในฐานะองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งแล้ว ยังมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมเป็นสมาชิกด้วย โดยกิจกรรมสำคัญของสมาคม ASSA เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล สถิติ และข่าวสารการประกันสังคม  ในรูปแบบเอกสารวิชาการและสื่อออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก อันจะส่งผลให้งานด้านประกันสังคมของประเทศสมาชิกมีการพัฒนาและมีความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคต
 
                                ---------------------------------------------
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 15/03/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน