สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จัดอบรมบุคลากรรองรับการให้บริการอย่างเหนือชั้น
 

 กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จัดอบรมบุคลากรรองรับการให้บริการอย่างเหนือชั้น

 
          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เร่งพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานเพื่อบริการอย่างเหนือชั้น” จำนวน 5 รุ่น เพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ สอดรับนโยบายด้านงานบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานเพื่อบริการอย่างเหนือชั้น (Service Team Intelligence)” กำหนดจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 5 รุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ สอดรับนโยบายด้านงานบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการบริการอย่างที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนา และเพิ่มศักยภาพงานบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
          นอกจากนี้หลักสูตรการสร้างทีมงานเพื่อการบริหารอย่างเหนือชั้น ยังเน้นย้ำถึงการสร้างทัศนคติที่ดี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ และปลูกฝังให้บุคลากรมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน/ฝ่าย ของหน่วยงานสำนักงานประกันสังคม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานเพื่อบริการอย่างเหนือชั้น (Service Team Intelligence)”นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมถึงประชาชนทั่วไปจะได้บริการเป็นเลิศจากสำนักงานประกันสังคม อันจะนำไปภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมต่อไป
                      ------------------------------------------
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 15/03/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน