สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 

เรื่อง การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ

          ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ ดังนี้

          ๑. นายจ้างต้องนำส่งเงินสมทบและยื่นแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ให้แก่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดื่อนที่มีการหักเงินสมทบไว้

          ๒. หากนายจ้างไม่นำส่งแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ๓. เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นายจ้างต้องชำระไม่เกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากชำระเกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือน โดยจะคิดเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

          ๔. เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ให้นายจ้างนำส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ หากนำส่งเงินสมทบล่าช้ากว่ากำหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน เช่น เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

                   - นำส่งเงินสมทบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑๕ วัน

                   - นำส่งเงินสมทบวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑ เดือน ๓ วัน

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

รายละเอียด   Download

 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 02/09/2015
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน