สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์สปส.แจ้ง ผปต.สามารถเปลี่ยน รพ. ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
 

สปส.แจ้ง ผปต.สามารถเปลี่ยน รพ. ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2557

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 สามารถยื่นแบบ สปส.9-02 ต่อสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
          ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557กำหนดการใช้บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โดยให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ สำหรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ประจำปี 2556 มีมีอายุคราวละ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถ ขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ทุกๆ ปีๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ประจำทำงานใหม่ หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ในปี 2557 สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
          สำหรับในปี 2557 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 241 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 156 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 85 แห่ง  โดยผู้ประกันตนจะต้องมายื่นแบบ สปส. 9-02 พร้อมแนบบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิม เพื่อเลือกสถานพยาบาลใหม่ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้การเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น สำนักงานประกันสังคม ขอแนะนำให้ผู้ประกันตน ควรเลือกด้วยตนเองโดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯเดิมได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
          ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
…………………………………….………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม  
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง / www.sso.go.th

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16/12/2556
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน