สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2556
 

 ประกันสังคม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2556 
 
          สำนักงานประกันสังคม  จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 90 แห่ง เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคลินิกโรคจากการทำงาน เป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสร้างแนวทางในการบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกจ้างมีช่องทางเข้าถึงการวินิจฉัยโรค รวมถึงการรายงานการดำเนินงานให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล การดำเนินงานด้านการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของคลินิกโรคจากการทำงาน โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
          นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานว่า กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เป็นปีที่ 9 เพื่อให้การดูแลลูกจ้างที่ถือเป็นทรัพยากรหลักและต้นทุนที่สำคัญของประเทศ เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จะได้รับบริการ ได้แก่ การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐาน และบริการเชิงรุก ได้แก่ การส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง และอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านแรงงาน ในการสนับสนุนและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และการมีคุณภาพชีวิตหรือสวัสดิการที่ดีด้านแรงงาน โดยเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
          ในการจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน ในปัจจุบัน นอกจากความร่วมมือของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย และสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี 2556 นี้ สามารถขยายการให้บริการได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 81 แห่ง (ปี 2555) เพิ่มขึ้นเป็น 90 แห่ง สามารถให้การดูแลครอบคลุมลูกจ้างได้จำนวน 8.58 ล้านคน และสถานประกอบการ 342,084 แห่ง ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงลดการประสบอันตรายจากการทำงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน โดยจากข้อมูลสถิติของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ปีงบประมาณ 2555 โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน สามารถลดการประสบอันตราย กรณีหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย ลงได้เหลืออัตรา 4.49 ต่อ 1,000 ราย จากอัตรา 4.55 ต่อ 1,000 ราย ในปี 2555 
          โดยในระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2556 สำนักงานประกันสังคมได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ตลอดจนผู้ประสานงานโครงการระดับต่างๆ ได้แก่ กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 400 – 600 คน 
          ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้ หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคลินิกโรคจากการทำงานมาสร้างระบบป้องกัน และเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงานอย่างถูกต้องและได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 อย่างรวดเร็ว
 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28/01/2556
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน