สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยน รพ.ได้ถึง 29 มีนาคม 2556 นี้
 

สำนักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยน รพ.ได้ถึง 29 มีนาคม 2556 นี้
  
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2556 สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 แนะผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง คำนึงถึงความสะดวก พึงพอใจ และความพร้อมของสถานพยาบาลที่ใช้บริการทางการแพทย์
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ มีอายุคราวละ 2 ปี โดยผู้ประกันตนจะขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลปี 2554 – 2555 สำนักงานประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ให้กับผู้ประกันตนเพื่อแทนบัตรรับรองสิทธิฯที่จะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยระบุสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯเดิม หากผู้ประกันตนรายใดมีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และขอให้ผู้ประกันตนถ่ายสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้ก่อนเพื่อนำไปใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ในช่วงรอการเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้เดิม สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯเดิมได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
          สำหรับในปี 2556 นี้ มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 241 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลรัฐบาล 154 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 87 แห่ง อย่างไรก็ตามในกรณีเร่งด่วนในช่วงเปลี่ยนสถานพยาบาลนี้ หากผู้ประกันตนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลให้ตรวจสอบสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ก่อน ซึ่งรายชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบได้จากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
          ทั้งนี้ ในการเลือกสถานพยาบาล สำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อจังหวัดดังกล่าว มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 15/01/2556
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน