สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข้อมูลสารสนเทศแนวปฏิบัติกองทุนเงินทดแทน
  1. แนวปฏิบัติการส่งเรื่องปรึกษาที่ปรึกษาทางการแพทย์ และที่ปรึกษาทางการพยาบาล กองทุนเงินทดแทน
  2. แนวทางการส่งเรื่องปรึกษา
  3. แบบ กท. 55
  4. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
  5. แนวทางการวินิจฉัยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างเนื่องจากการทำงาน
  6. กฎกระทรวง กำหนดการจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
  7. หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
  8. แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน