สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับองค์กรคณะกรรมการประกันสังคม

 

 
นายจรินทร์ จักกะพาก
ประธานกรรมการประกันสังคม
(ปลัดกระทรวงแรงงาน)

นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม


 

  นายปั้น วรรณพินิจ

 
นายอำพล  สิงหโกวินท์
ที่ปรึกษา
 

 


นายปั้น  วรรณพินิจ
ที่ปรึกษา


 

 

พลโท กฤษฎา  ดวงอุไร 
ที่ปรึกษา

 


นายถาวร  พานิชพันธ์
ที่ปรึกษา


                          


พลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง
 ที่ปรึกษา


 

 

   

 

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง


 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง


นายวรัชญ์  เพชรร่วง 
ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนา
ระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
 


นางณริศรา  จันทรภูมิ
นักบัญชีชำนาญการ กองกำกับและพัฒนา
ระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

 

 

 

นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
 รองผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
 


 

   
 

 
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 

 

   

นายประยงค์ ตั้งเจริญ
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3


นางสาวรัชนีพร  ชัยพิพัฒน์
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
ส่วนงบประมาณกระทรวงแรงงาน


 

 
นายทวี  ดียิ่ง
กรรมการ


 

นายธีระวิทย์  วงศ์เพชร
กรรมการ
 

 
 
 
นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการ


นายมานิตย์  พรหมการีย์กุล
กรรมการนายวาชิต  รัตน์เพียร
กรรมการ

 


 

 

นายวันชัย  ผุดวารี
กรรมการ

                          
 

นายสมพงศ์   นครศรี
กรรมการ

 
นายสุวรรณ  สุขประเสริฐ
กรรมการ


นายสุวิทย์  ศรีเพียร
กรรมการ 

 


นางสาวอรุณี  ศรีโต
กรรมการ

 

 

 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน