สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกตรวจสอบข้อมูลคำนวณเงินบำนาญชราภาพ

โปรแกรมการคำนวณเงินบำนาญชราภาพเบื้องต้น

เพื่อผู้ประกันตนสามารถคำนวณเงินบำนาญชราภาพในเบื้องต้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นมาตราฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

2. กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ 1 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน

3. ค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

4. สำนักงานประกันสังคมเริ่มจัดเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพ วันที่ 31 ธันวาคม 2541

 

สูตรคำนวณ:

          เงินบำนาญรายเดือน   = {[20+(1.5*(t-15))]*w}/100

          w                       =  ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

          t                        =  ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบกรณีชราภาพ

 
ตัวอย่างตารางคำนวณเงินบำนาญรายเดือน

       สำหรับผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างมากกว่าหรือเท่า 15,000 บาท ค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบสูงสุดไม่เกือบเดือนละ 15,000 บาท ดังนั้นค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคือ15,000 บาท

       หากท่านส่งเงินสมทบเป็นระยะเวลา 15 ปี ท่านมีสิทธิรับบำนาญรายเดือนเดือนละ 3,000 บาท แต่หากท่านส่งเงินสมทบต่ออีก 10 ปี บำนาญรายเดือนของท่านจะเพิ่มเป็น 5,250 บาท

ระยะเวลาที่ส่ง

เงินสมทบ(ปี)
บำนาญที่ได้รับ
ร้อยละของค้าจ้างเดือนสุดท้าย (%) จำนวนเงิน (บาท/เดือน)
15 20.0 3,000
20 27.5 4,125
25 35.0 5,250
30 42.5 6,375
35 50.0 7,500

 

 หมายเหตุ:    เจตนารมณ์ที่พระราชบัญญัติประกันสังคมกำหนดให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพเป็นบำนาญรายเดือนให้แก่ผู้ประกันตนไปตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ประกันตนมีเงินพอเลี้ยงชีพทุกเดือนไปจนตลอดชีวิต ทั้งนี้ หากสำนักงานประกันสังคมจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวหรือที่เรียกว่าบำเหน็จ ให้แก่ผู้ประกันตนแล้วผู้ประกันตนทยอยใช้เงินดังกล่าวทุกเดือนในอัตราเดียวกับการรับเงินบำนาญ เงินบำเหน็จดังกล่าวจะใช้ได้ประมาณ ๕ ปีเท่านั้น

 

 

คำนวณเงินบำนาญชราภาพ
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายของท่าน   บาท
ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบกรณีชราภาพ   ปี
เงินบำนาญรายเดือนของท่านโดยประมาณ   บาท

 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน