สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับองค์กรยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม 

 

ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2558-2562

 

วิสัยทัศน์ (ปี 2558-2562) 

                                     " กาวสู องคกรประกันสังคมชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน "

 

พันธกิจ 

                                                 ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง 

    การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน 

                               โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง  

 


                                  

ประเด็นยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้    ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคม บนรากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ  

 

เป้าประสงค์ (Goals)

Serv.1  ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม ( ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจ, แรงงานต่างด้าว-แรงงานไทยทั้งที่อยู่ในและนอกราชอาณาจักรไทย ) ในระบบประกันสังคมได้รับการบริ การผ่านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย  มี ความสะดวก  รวดเร็ว   และครบวงจร โดยสามารถใช้บริการได้ 24/7  ;  24  ชั่วโมง  ใน  7  วันต่อสัปดาห์  ผ่านช่องทางการให้บริการ  และเครือข่ายพันธมิ ตรการให้บริการที่เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน

Serv.2  รูปแบบและช่องทางการให้บริการทั้งทางตรง  และทางอ้อมโดยผ่านเครื อข่ายพันธมิตรให้                        บริการ(ทั้งที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐ  ภาคเอกชน  ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ) ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริการ  และขยายขอบข่ายการให้บริ การ ทั้งในเชิงปริมาณ    เชิงรูปแบบความหลากหลาย    เชิงพื้นที่(Physical-Logical  ,  ในประเทศ-ต่างประเทศ)    ภายใต้การสร้างความเป็นธรรมระหว่างกัน โดยการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการนําส่งการบริการตามที่สัญญา และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

           PR1. การพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์  โดยมุ่งพัฒนาเครื่องมื อในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของตน (Tool development)   ที่ไม่เพียงส่งเสริมให้เกิดความสามารถ ในการสร้างความสัมพันธ์  และเฝ้าดูแลติดตามผู้รับบริการในกลุ่มต่างๆ (Strong relationships &  Tracking customers )   หากแต่ยังสามารถสร้างสรรค์                   การสื่อ  และสารในหลากรูปแบบ/กิ จกรรม/ช่องทาง (Variety in Information  & Activity )ที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม   เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ  และการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว (Quick response)และ ล้ำหน้า

            PR2. การสร้างการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ในแต่ละกลุ่มให้ ไม่เพียงเข้าใจใน สิทธิ หน้าที่  และบทบาทของตน  ต่อการประกันสังคมแล้ว  ยังต้องให้ เกิดการรับรู้ ต่อองค์กร ดังนี้     

                   ผู้ประกันตน: Trustworthy, Beneficial  นายจ้าง: Flexible, Innovative partner  

                   สถานพยาบาล: Efficient partner, Fair บุคคลทั่วไป: Good governance, Financially stable  

 

ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ และ  17 มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1  : พัฒนาการให้บริการมิติใหม่ ด้วยนวัตกรรมการบริการที่มีบริการที่ครบถ้วน

               มาตรการที่ 1.1  นวัตกรรมการบริการผ่านรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ    

          กลยุทธ์ที่ 2  : เสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์อันดี ที่เป็นธรรมกับ เครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการ ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของการให้บริการที่หนึ่งเดียว โดยมุ่งสร้างบนพื้นฐานของ ความ

เป็นธรรมและสมเหตุผล  

               มาตรการที่ 2.1  รื้อ ปรับ และทบทวน  ข้อกำหนดการส่งมอบบริการ  SLA ; Service Level Agreement  การควบคุม   การกำกับ  และการตอบแทนคืนกลับ

               มาตการที่ 2.2  ขยายจำนวนเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการและขยายความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งในด้านการบริการ รูปแบบช่องทาง และพื้นที่ให้บริการ

                มาตรการที่ 2.3  พัฒนาระบบการติดตาม และกำกับเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการอย่างมีศักยภาพ

         กลยุทธ์ที่ 3   : ริเริ่มกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ผ่านการส่งมอบ การดูแลผู้ประกันตนในระบบที่สะท้อนการใส่ใจและให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมอย่างครอบคลุม โดยมิต้องร้องขอ  

               มาตรการที่ 3.1  วิเคราะห์จำแนก สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนในรูปแบบพฤติกรรมทั้งที่เคยใช้บริการ และไม่เคยใช้บริการ  ทั้งที่เคยเป็น และยังคงเป็นสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนในระบบอยู่  เพื่อทำความเข้าใจแต่ละกลุ่มพฤติกรรม พร้อมเฝ้าดู  เฝ้าติดตาม เฝ้าระวัง ในอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ

               มาตรการที่ 3.2  ออกแบบและพัฒนา การส่งมอบกิจกรรม ที่สะท้อนการดูแลเอาใจใส่ ที่สนองตอบต่อรูปแบบพฤติกรรมของผู้ประกันต

              มาตรการที่ 3.3   สื่อสารข้อมูลสารสนเทศสำคัญของพฤติกรรมการใช้สิทธิประโยชน์ โดยอาจใช้กลไกการสำนึกการป้องกัน  และการดูแลตนเอง  รวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศสำคัญทางการเงินเพื่อให้เกิดการรับรู้ และร่วมเป็นเจ้าของร่วมกัน  โดยผ่านช่องทางและรูปแบบต่างๆด้วยเนื้อหาและข้อมูลเฉพาะที่เจาะจง ตรงตัวผู้รับสาร    

 

               มาตรการที่ 3.4  เผยแพร่การลงทุนขององค์กร และสนับสนุนการสื่อสารโต้ตอบแบบสองทางพร้อมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องทางการเงินของผู้ประกันตน และ/หรือสถานประกอบการ  รวมไปถึง  การประชาสัมพันธ์แบบเจาะจง  เพื่อการเผยแพร่และแนะนำการใช้บริการ                       ในช่องทางที่หลากหลายต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

          กลยุทธ์ที่ 4  : พัฒนาและยกระดับ สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง./หน่วยให้บริการด่านหน้า  เพื่อก้าวสู่ การเป็น สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. ต้นแบบที่สามารถให้การบริการระดับสากลด้วยความเป็นไทย โดยกำกับการเพิ่มจำนวนไปอย่างมีทิศทาง ทั้งในภาพรวม  ภาพในประเทศไทย ในประเทศอาเซียน และในต่างประเทศ เพื่อให้ยังคงเชื่อมโยงกันได้ บนความหลากหลาย แต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกัน

          มาตรการที่ 4.1  การกำหนดทิศทางการเพิ่มจำนวน สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. ช่องทางและรูปแบบการบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกันในภาพรวมของทิศทางตามแผนแม่บทการพัฒนางานบริการของสำนักงานประกันสังคม   (SSO Service & Deliverable Road Map) 

          มาตรการที่ 4.2   การวางแผนพัฒนารายสปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนแม่บท  และรองรับได้กับรูปแบบและปริมาณการให้บริการภายใต้บริบทและเงื่อนไขของแต่ละสปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศูนย์

          มาตรการที่ 4.3  ปรับปรุงและพัฒนา  ระบบงาน  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ที่สนับสนุนให้เกิดการให้บริการ ณ  สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. ที่ แม่นยำ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ครบวงจร และสุจริต  

           มาตรการที่ 4.4  พัฒนาบุคคลกรของสปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. ให้เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์ และเป็นสากล 

          มาตรการที่ 4.5  ปรับปรุง และพัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์  ยานพาหนะ ของ สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. เพื่อการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว และทันสมัย สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาสาขา 

           มาตรการที่ 4.6  ลงทุน ปรับปรุง และพัฒนาด้านกายภาพ พื้นที่ และอาคาร สถานที่ให้บริการของสปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. ให้เป็นพื้นที่บริการที่สวยงาม ทันสมัย เป็นมิตร และมีบรรยากาศที่ดี                     ที่เอื้อต่อ  การรับบริการ และการให้บริการที่ผ่อนคลาย อบอุ่นและเป็นกันเอง  

             มาตรการที่ 4.7  พัฒนารูปแบบการให้บริการและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบ

พฤติกรรม การรับบริการ การรับข้อมูล ข่าวสารในแต่ละท้องถิ่น ของ สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. หรือแม้แต่ ชี้นำ จูงใจให้เกิดการใช้บริการในช่องทาง  และรูปแบบอื่นๆ  เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ดีของผู้รับบริการในยุคดิจิตอล  

              มาตรการที่ 4.8  ยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรร่วมให้บริการในพื้นที่

ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการในกลุ่มต่างๆ

              มาตรการที่ 4.9  ค้นหาและพัฒนาให้ สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. เป็นแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และฝึกฝน ของสปส. ในฐานะ Academy ที่แต่ละสปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. มีฐานความรู้ความชำนาญที่แตกต่างกัน โดยอาจกำหนดเป็นเป้าหมายท้าทาย เช่น เรียนรู้ภาคสนามที่สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. นี้ 3 เดือนชำนาญในด้านต่างๆ เช่น   

                                  -  สาขา สมุทรสาคร เป็น  Academy ด้านผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว    

                                  -  สาขา เขตพื้นที่ 4 เป็น  Academy ด้านสถานประกอบการขนาดใหญ่  

                                  -  สาขา ....... เป็น  Academy ด้านสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  

                                  -  สาขา ....... เป็น  Academy ด้านการติดต่อประสานงานสถานพยาบาลเอกชน  

                                  -  สาขา ....... เป็น  Academy ด้านการวินิจฉัยจ่าย  

                                  -  สาขา ....... เป็น  Academy ด้านการตรวจสอบสถานประกอบการ  

                                      ฯลฯ  

              มาตรการที่ 4.10  พัฒนากระบวนการประเมิน และกำกับผลการดำเนินการ และผลการให้บริการระดับสปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. ให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารสปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง.  บริหารงบประมาณ  และบริหารบุคลากรของสปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง.

        กลยุทธ์ที่ 5 ด้าน PR  : เสริมความเข้มแข็งในการสื่อสารภายในองค์กร โดยการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคลากรในทุกภาคส่วนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

         กลยุทธ์ที่ 6 ด้าน PR  : ริเริ่ม พัฒนา และบริหาร แบรนด์ สปส.ที่สะท้อนคุณค่า จดจำได้ง่าย ชัดเจน และยั่งยืน ให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรับรู้                 แบรนด์ขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านบุคลากร 

             มาตรการที่ 6.1  ระบุคุณค่าขององค์กรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเป็นตัวตน ที่ชัดเจน โดยกำหนดเนื้อหา สาระในการสื่อสารที่สร้างความแตกต่าง และยั่งยืน ทำให้ผู้รับสารจดจำได้ง่าย  

             มาตรการที่ 6.2  สร้างอัตลักษณ์การดำเนินงานขององค์กรที่ยั่งยืน และมีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน  

             มาตรการที่ 6.3  กำหนดสารสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร และจุดยืนขององค์กรสำหรับผู้รับสาร                  แต่ละกลุ่มเป้าหมาย

            มาตรการที่ 6.4  สนับสนุนกิจกรรมการสร้างแบรนด์ ให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการสื่อสารสาระสำคัญขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

             มาตรการที่ 6.5  กำหนดช่องทางการสื่อสารสาระสำคัญ และจุดยืนขององค์กรสำหรับกลุ่มเป้าหมาย                    ผู้รับสารแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง

             มาตรการที่ 6.6  กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีความต่อเนื่องและมีเนื้อหาครอบคลุมสำหรับผู้รับสาร               แต่ละกลุ่ม

             มาตรการที่ 6.7  ใช้สื่อสาธารณะใหม่ๆเช่น social media ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้รับสาร ควบคู่กับการใช้สื่อดั้งเดิม เช่น รายการวิทยุ และ e-newsletter เพื่อเสริมพลังในการสื่อสาร

             มาตรการที่ 6.8  เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับผู้รับสาร การจัดประกวด แข่งขัน โดยเฉพาะการพ่วง สื่อ interactive media และ free media เพื่อทำให้ผู้รับสารไม่รู้สึกถูกยัดเยียดจนเกินไป

             มาตรการที่ 6.9  พัฒนาและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และนโยบาย เพื่อให้สนับสนุน แบรนด์ สปส. ที่ยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพ

              มาตรการที่ 6.10  สนับสนุนให้บุคลากรระดับปฏิบัติการมีอำนาจในการตัดสินใจ รวมไปถึงให้หน่วยงาน ที่มีความรับผิดชอบกำหนดความต่อเนื่องในการสร้างและบริหารแบรนด์

             มาตรการที่ 6.11  ประเมินประสิทธิภาพจากผลลัพธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กร

             มาตรการที่ 6.12  พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสากลและทักษะการประชาสัมพันธ์

         กลยุทธ์ที่ 7 ด้าน PR  : ปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ขององค์กร โดยมุ่งการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประกันตนผ่านช่องทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่ายมีความเป็นมืออาชีพ เฉกเช่นศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของภาคเอกชน พร้อมการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ; 1506 อย่างต่อเนื่อง

         กลยุทธ์ที่ 8  ด้าน PR  : การมุ่งพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์บนรากฐานของเครือข่ายให้บริการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการรับรู้หลักที่ยั่งยืน

        กลยุทธ์ที่ 9  ด้าน Cover  : พัฒนากลไกการขยายความครอบคลุมการคุ้มครองของระบบประกันสังคม                ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้มีความเหมาะสมกับผู้ที่เป็นกำลังแรงงานในแต่ละกลุ่ม พร้อมเตรียมการขยายความคุ้มครอง ผ่านกลไกทางกฎหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้ที่เป็นกำลังแรงงานในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมเป็นการถาวร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การมุ่งพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากล รองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ  บนบรรทัดฐานของการพัฒนา ระบบเงินสมทบ และระบบการลงทุน    ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับ กับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ  และเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

                   การประกันสังคมไทย ครอบคลุม  ทั่วถึง  เพื่อเป็นที่พึ่งในทุกจังหวะชีวิต อย่างเป็นธรรม 

     1. สำนักงานประกันสังคมของไทยมีการพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ที่มีความเป็นสากล รองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ  ที่มีความสอดคล้องกับการประกันสังคมในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับการประกันสังคมของประเทศคู่สัญญา และการเปลี่ยนแปลงไปของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทย โดย 

          ครอบคลุมการดูแลทั้งแรงงานชาวไทย ทั้งในระบบและนอกระบบ  ทั้งในสภาวะปกติ  ทั้งระหว่างการฟื้นฟู  ทั้งทุพพลภาพที่เข้าสู่การจ้างงาน หรือแม้แต่สิ้นสภาพการจ้างงาน

          ต้องหมายรวมไปถึง แรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรไทย ที่ได้รับความเป็นธรรมตามเหตุอันควร

          ทั้งยังขยายความคุ้มครองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลแรงงานระหว่างกัน กล่าวคือ แรงงานไทย   ในต่างแดน และแรงงานต่างด้าวในไทย ต่างได้รับการดูแล ตามที่มีข้อตกลงระหว่างการประกันสังคมของทั้ง 2 ประเทศ อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

     2. ระบบประกันสังคมได้รับการทบทวน ระบบเงินสมทบ เพื่อให้เกิดความสมเหตุผลกับภาระการจ่าย ที่เกิดขึ้นตามสิทธิประโยชน์ที่มีการพัฒนาไป ทั้งในเชิงการเพิ่มรายรับ (เช่น การปรับเพดานขั้นสูง/ขั้นต่ำ การปรับ%อัตราจ่าย)  ทั้งในเชิงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดเก็บ  ทั้งในเชิงการควบคุมตรวจสอบป้องกันการรั่วไหล ของการรับชำระ และการจ่ายประโยชน์ 

 

     3. ระบบการลงทุน มีการรื้อปรับไปสู่

        3.1  การจัดตั้ง หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ที่รับผิดชอบดูแลในการบริหารจัดการการลงทุน ที่มีให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว และโปร่งใส   

          3.2  มีการพัฒนานโยบายการลงทุนที่มีความทันสมัย สร้างเสถียรภาพแก่กองทุน ควบคู่กับการพัฒนาด้านระบบงาน  ระบบบุคลากร และระบบสารสนเทศให้รองรับต่อการบริการงานที่เป็นเลิศ สามารถดึงดูด และธำรงรักษาบุคลากรด้านการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ   

         3.3  พัฒนาช่องทางและระบบการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจและเข้าใจแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสาธารณชน  เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน และผลประโยชน์การลงทุน ที่สามารถรองรับการพัฒนาการของสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน เหล่านั้นได้ โดยยังคงไว้ซึ่ง ความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ  อย่างยั่งยืน 

 

ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ และ 10 มาตรการ

             กลยุทธ์ที่ 1 : ออกแบบ และพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS; Decision Support System) 

         กลยุทธ์ที่ 2 : การเร่งการพัฒนาและร่วมมือกัน ในการกำหนดข้อตกลงการประกันสังคม ระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียน และในประเทศที่แรงงานมีการเคลื่อนย้ายระหว่างกัน  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ ผู้ประกันตนไทยในต่างแดน และผู้ประกันตนต่างด้าวที่มาทำงานในราชอาณาจักรไทย ให้ได้รับการดูแล และยังคงรักษาสิทธิประโยชน์ของตนจากระบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง 

          กลยุทธ์ที่ 3 : การจำแนกแยกการบริหารและติดตามกลุ่มผู้ประกันตนต่างๆ อย่างเหมาะสม ตามแต่ละรูปแบบ พฤติกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นสากล เป็นธรรม และสมเหตุผล ท่ามกลางระบบประกันสังคมของไทย      และประกันสังคมอาเซียน 

              มาตรการที่ 3.1  ออก พรบ.การประกันสังคมเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะเพื่อสามารถกำหนดนโยบาย รูปแบบสิทธิประโยชน์ และเงินสมทบ ที่เหมาะสมกับลักษณะของแรงงาน “พึงจ่ายเท่าที่พึงใช้” รวมทั้งการวางระบบประเมินการจ่ายเงินสมทบร่วมกับประเทศต้นทางซึ่งเป็นผลดีต่อรัฐที่จะแสดงเจตนนารมณ์ที่ชัดเจนต่อการดูแลแรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรและแรงงานต่างด้าวเองก็ไม่ต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนในส่วนที่จ่าย               ณ ประเทศต้นทางไปแล้ว หรือ จ่ายในสิทธิประโยชน์ที่ไม่มีโอกาสได้ใช้

               มาตรการที่ 3.2  ปรับปรุง พรบ.เพื่อการดูแลแรงงานนอกระบบอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม สะท้อนความจริงจังในการดูแล ให้มีการรองรับอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับพฤติกรรมแรงงานในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ ในเรื่อง “การจ่ายเงินสมทบ การเพิ่มจำนวนผู้ประกันตน และการรักษาอัตราคงอยู่” โดยอาจอยู่ในรูปแบบสมัครใจอย่างแท้จริง

               มาตรการที่ 3.3  การดูแลให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานทุพพลภาพที่ยังไม่มีการจ้างงานและที่มีการจ้างงานแล้ว เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างแท้จริง ได้ทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถทางกาย โดยไม่เกิดภาวะเครียดทางจิตใจ ทั้งได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม พร้อมเสริมการติดตามผลภายหลังจากการฟื้นฟู

 

          กลยุทธ์ที่ 4 : การทบทวนและปรับขึ้นเงินสมทบ (ทั้งเพดานขั้นต่ำ  เพดานขั้นสูง และอัตราการจัดเก็บ)                  ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ และจัดเก็บจากทุกฝ่าย 

               มาตรการที่ 4.1  การดำเนินการประชาพิจารณ์เฉพาะเรื่อง “การทบทวนและปรับขึ้นเงินสมทบ ; เพดานและอัตราที่ทุกฝ่ายยอมรับได้”  เพื่อกำหนดระดับและพัฒนาการในการปรับขึ้นเงินสมทบอย่างเป็นระบบและมีทิศทาง

               มาตรการที่ 4.2  การเสนอกฎหมายเพื่อปรับปรุงการเก็บเงินสมทบทั้งระบบ (ทั้งเพดาน ทั้งอัตรา               ทั้งวิธีการเก็บ ทั้งการจัดสรรเงินที่เก็บ ฯลฯ)

กลยุทธ์ที่ 5 : การปรับโครงสร้างองค์กรด้านการบริหารการลงทุนให้เกิดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารการลงทุนเป็นการเฉพาะอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งมี

                         -  ระบบงานที่พร้อมรองรับการบริหารกองทุน โดยเฉพาะระบบบริหารความเสี่ยงและระบบบัญชี

                         -  ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการบริหารเสถียรภาพกองทุนได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน

                         -  ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านการลงทุน ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศในการบริหารเสถียรภาพกองทุน ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการบริหารการลงทุนที่มีความคล่องตัว และสร้างกลไกการกำกับดูแลที่รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้

               มาตรการที่ 5.1  พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการลงทุนอย่างมืออาชีพ รวมถึงการลงทุนผ่านบริษัทจัดการการลงทุนภายนอก (Outsource)

           มาตรการที่ 5.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการลงทุนเป็นการเฉพาะที่สามารถรองรับการลงทุนในหลากหลายรูปแบบได้

                 มาตรการที่ 5.3  สร้างภาพลักษณ์ และกลไกในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนให้เข้าสู่องค์กร

            มาตรการที่ 5.4  ลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นบุคลากรชั้นแนวหน้าที่มีศักยภาพสูง โดดเด่น เป็นมืออาชีพ หากแต่ยังคงไว้ซึ่ง จิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม

                มาตรการที่ 5.5  ธำรงรักษาบุคลากรที่เป็นคนเก่งและดีให้คงอยู่ในองค์กร

          กลยุทธ์ที่ 6 : ปรับปรุง/พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ ที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารเสถียรภาพกองทุน และ สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์

                มาตรการที่ 6.1  กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินในกองทุน และเป้าหมายผลตอบแทนในแต่ละสัดส่วน

                มาตรการที่ 6.2  คัดเลือกแหล่งการลงทุน และรูปแบบ ช่องทางการลงทุนที่เหมาะสม

                มาตรการที่ 6.3  จัดจ้างหรือพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการลงทุน เพื่อเป็นที่ปรึกษา              ในการปรับปรุงกฎหมาย

 

 

กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาสารสนเทศทางด้านการลงทุน รวมทั้ง ระบบและช่องทาง เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั่วทั้งองค์กร ไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม ทั้งบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ) สาธารณชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ และเชื่อมั่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การรื้อปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT  และการบริหารสารสนเทศ : MIT ของสำนักงานประกันสังคมสู่องค์กรที่มีการดำเนินการและการบริการที่ล้ำสมัย

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

          พัฒนาการให้บริการการสนับสนุนระบบบริการตนเองที่เชื่อถือได้และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานแก่ผู้รับบริการในทุกกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกอบด้วย  5 กลยุทธ์ และ  5 มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ Infrastructure ขององค์กรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

               มาตรการที่ 1.1  ปรับ ระบบ จาก Mainframe สู่ระบบ Web-based ทั้งระบบอย่างเร็วที่สุด   

               มาตรการที่ 1.2  ปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ Service Oriented 

Architecture และ Cloud Computing โดยเร่งรัดการติดตั้งใช้งาน Enterprise Service Bus เพื่อรองรับสนับสนุน อำนวยข้อมูล สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ การพัฒนา Application 

                มาตรการที่ 1.3    ปรับปรุงเครือข่ายให้มีความเร็วในการติดต่อเพียงพอต่อการให้บริการ 

           กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาแผนแม่บทในการใช้งานระบบ Electronic self-service และระบบธรรมาภิบาล              ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มาตรการที่ 2.1  พัฒนา แผนแม่บท Roadmap ในการติดตั้งและใช้งานระบบ Electronic self-service  โดยแผนแม่บทต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และสามารถสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการลงทุน 

 มาตรการที่ 2.2  พัฒนาและปฏิบัติใช้ ระบบธรรมาภิบาลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริหาร เช่น ระบบ COBIT5  ระบบ ITIL 

           กลยุทธ์ที่ 3 : ก่อตั้ง หน่วยงาน/ทีมงาน ในลักษณะ BI ( Business Intelligence ) ทีม BA (Business 

Analyst) SA (System Analyst) และทีมนักพัฒนาภายในองค์กร สำหรับการปรับเปลี่ยนระบบ (minor 

change) และการดูแลระบบ (Maintenance) การสร้างความเชื่อมโยงของระบบงานผ่านแต่ละทีมผู้เชี่ยวชาญ                  ทำให้ง่ายต่อการออก TOR ของระบบได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงระบบเล็กๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 มาตรการที่ 3.1  ปรับโครงสร้างการบริหารและพัฒนาระบบ IT ขององค์กร ให้มีหน่วยงาน                        ในลักษณะ Business Intelligence 

 มาตรการที่ 3.2  พัฒนาทีม BA/SA และทีมนักพัฒนาภายในองค์กร 

 มาตรการที่ 3.3  ดึงดูดและรักษาบุคลากรด้าน IT ที่มีศักยภาพสูง และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน IT ที่ทันสมัย 

           กลยุทธ์ที่ 4 : วางระบบ และพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายใน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

ภายนอกองค์กร 

           มาตรการที่ 4.1  พัฒนาระบบการให้บริการแก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านหน้า (Front 

end; service)  

          มาตรการที่ 4.2  พัฒนาระบบการให้บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการและบริหารหน่วยงานภายใน (Back end; operation and management) 

                 มาตรการที่ 4.3  วางระบบและพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกองค์กร 

           กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ประกันตน สถาน

ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง แบบ Self service การสื่อสารรายบุคคลและการประชาสัมพันธ์สาธารณะ 

      มาตรการที่ 5.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ประกันตน สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง แบบ Self-service 

     มาตรการที่ 5.2  ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการจัดเก็บ ใช้งาน และสื่อสารรายบุคคล 

     มาตรการที่ 5.3  ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์สาธารณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ ทุนมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับ ทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต 

เป้าประสงค์ (Goals) 

                 เป็นองค์กรที่ ดึงดูด และ ได้รับความสนใจจาก คนเก่งและสามารถธำรงรักษาคนดีและเก่ง ให้อยู่ร่วมกันในการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดสู่องค์กรที่ยั่งยืน 

 

ประกอบด้วย  5 กลยุทธ์ และ  11 มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1 : สรรหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเชิงกลยุทธ์ 

      มาตรการที่ 1.1  สร้างแบรนด์ สปส. ผ่านบุคลากรจนให้เกิดการรับรู้เป็นที่ประจักษ์ชัด    

      มาตรการที่ 1.2  สร้างการบริหารค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม  

      มาตรการที่ 1.3  สร้างวิทยากรภายในองค์กรโดยเน้นที่ผู้นำองค์กร ผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์สูง  

สร้างการบริหารองค์ความรู้ขององค์กรให้เข้มแข็ง (Knowledge Management) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของสำนักงานประกันสังคมในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้  

            กลยุทธ์ที่ 2 :  สร้างภาวะผู้นำ  พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) และสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร    

                มาตรการที่ 2.1  สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำในองค์กร  

                มาตรการที่ 2.2  พัฒนาเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ

                มาตรการที่ 2.3  สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร

            กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างองค์กรที่น่าอยู่ 

                มาตรการที่ 3.1  ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรให้เข้มแข็ง  

                มาตรการที่ 3.2  ออกแบบโครงสร้างองค์ที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลง  

            กลยุทธ์ที่ 4 :  สร้างโครงสร้างพื้นฐานของงานบุคคลให้เช้มแข็ง 

                มาตรการที่ 4.1  สร้าง HR มืออาชีพ

                มาตรการที่ 4.2  ส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ  

                มาตรการที่ 4.3  พัฒนาระบบงานด้าน HR องค์รวม  

           กลยุทธ์ที่ 5 :  ผลักดันการเปลี่ยนสถานะ “พนักงาน” จาก ลูกจ้างชั่วคราว ไปเป็นสถานการณ์จ้างใหม่                ที่สามารถมีความรับผิดชอบในเชิงการบริหารจัดการ และมีความก้าวหน้า โดยมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน และความสามารถ

 

ยุทธศาตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Goals) 

                    ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

 

ประกอบด้วย  4 กลยุทธ์ และ  5 มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร และระบบช่วยสนับสนุนการทำงาน

ด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้  ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมทักษะ ความรู้ ความชำนาญด้าน IT , MIT สำหรับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงในการใช้ระบบต่างๆของสำนักงานฯที่มีการพัฒนาขึ้น 

               มาตรการที่ 1.1  ปรับปรุงระบบงานภายในองค์กรโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน (e-SSO) 

               มาตรการที่ 1.2  พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของระดับผู้บริหาร (DSS for Management 

& Executives) ในด้านการบริหารองค์กร การบริหารทางการเงิน (การใช้เงิน ผลการใช้เงิน) การติดตามการดำเนินการโครงการต่างๆ การบริหารการลงทุน เป็นต้น 

               มาตรการที่ 1.3  พัฒนาระบบ และหน่วยงานรับผิดชอบในการทำ  IT Audit 

              มาตรการที่ 1.4  ออกแบบ พัฒนา ระบบ/แนวทางการเตรียมความพร้อม “ทักษะ ความรู้ ความชำนาญด้าน IT , MIT” สำหรับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงในการใช้ระบบต่างๆของสำนักงานฯที่มีการพัฒนาขึ้น

           กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง 

โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน 

               มาตรการที่ 2.1  การประสานรวมกันของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุม

ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งภายในและภายนอก 

               มาตรการที่ 2.2  พัฒนาเครื่องมือและระบบสนับสนุนในการตรวจติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/งาน/โครงการ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Monitor-Assess-Evaluate) 

 

          กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายในองค์กร 

                มาตรการที่ 3.1  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายในองค์กร 

               มาตรการที่ 3.2    ปรับปรุงระเบียบการเงิน และพัสดุ 

          กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาหน่วยงานใหม่ๆที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาหน่วยงานต้นแบบที่สะท้อน

การรักษาค่านิยมองค์กร 

                มาตรการที่  4.1  วิเคราะห์ระบบงานที่มีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวเพื่อรองรับต่อ

ภารกิจของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น 

                มาตรการที่ 4.2   จัดวางโครงสร้าง และภาระงานของหน่วยงานใหม่ๆที่รองรับต่อระบบงานใหม่ 

                มาตรการที่ 4.3   ส่งเสริม และพัฒนาหน่วยงานต้นแบบที่สะท้อนการรักษาค่านิยมองค์กร 

                มาตรการที่ 4.4   จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม วัด และประเมินผลการดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ ASEAN  :  ระบบประกันสังคมไทยร่วมเป็นส่วนสําคัญของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น 


เป้าประสงค์ (Goals) 

                เพื่อให้เกิดการรับรู้  รู้จัก และยอมรับในระดับอาเซียน ถึงพัฒนาการที่เป็นสากลของระบบประกันสังคมไทยในการก้าวสู่การเป็นระบบประกันสังคมชั้นนําของอาเซียน 

 

ประกอบด้วย  9  กลยุทธ์

              กลยุทธ์ที่ 1 : ตั้ง ศูนย์กลาง ASESN Social Security OFFICE ในประเทศไทย  พร้อมเตรียมการ ตั้งสํานักงานประกันสังคมภูมิภาคอาเซียนประจําในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านประกันสังคมของทุกชาติ  ในทุกประเทศ  พร้อมริเริ่มการพัฒนา "ระบบฐานข้อมูลการประกันสังคมอาเซียนกลาง ที่เป็น “ASEAN Social Security Single data based” ; ASSS-db  ควบคู่ "ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ไปเปิ                  ในต่างแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน” ASEAN Enterprise single data based“ ;  AES-db เพื่อนําไปสู่

การเป็น ระบบ ASEAN Social Security Single Window       

              กลยุทธ์ที่ 2  : ก่อตั้ง หน่วยงาน/คณะบุคคล ที่ดูแล ด้านการบริหารจัดการ และ/หรือ พัฒนาความ

ร่วมมือด้านการเงิน และการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เงินสมทบ สิทธิประโยชน์ และความคุ้มครอง หรือ

แม้แต่ด้านการลงทุนร่วมกัน (โดยเฉพาะ ประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบภาษี ) อาทิ  ASEAN SOCIAL SECURITY FUND , ASEAN  Clearing  house (เพื่อปฏิบัติการทางการเงิน เช่น ส่ง และ รับเงิน ระหว่างระบบประกันสังคมในแต่ละประเทศ กับ ผู้ประกันตนต่างด้าวที่กลับไปยังประเทศภูมิลําเนาหรือไปยังประเทศปลายทางอื่นๆในอาเซียน)  

       กลยุทธ์ที่ 3 : เป็นเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพร่วม ในการจัดงาน/จัดประชุมด้านการประชุมประกันสังคม                   ในระดับอาเซียน Annual /Mid Year   ASEAN  SOCIAL SECRURITY Conference/Meeting  ในเรื่องต่างๆ 

เช่น  ASEAN Totalization , ASEAN Labor Beneficial  , ASEAN  SOCIAL SECURITY  FUND , ASEAN  

Clearing  house พร้อมผลักดัน การกําหนด ระบบนําเข้าและส่งออกแรงงานทั้งในระดับ Unskilled , 

skilled, professional Skill ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อ เป็นฐานสําคัญในการ ทําระบบ ASEAN 

work permit ; กรมจัดฯ  , ASEAN Totalization , ASEAN Labor Beneficial : base – common    special

              กลยุทธ์ที่ 4 : ร่วมก่อตั้ง ผลักดัน ให้เกิดคณะกรรมการร่วมชาติอาเซียนด้านการเจรจาสิทธิประโยชน์/

แรงงานของอาเซียนที่ไปทํางานในประเทศนอกอาเซียน เช่น เกาหลี  ใต้หวัน  ญี่ปุ่น

              กลยุทธ์ที่ 5 :  พัฒนาความร่วมมือกันโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (กัมพูชา  ลาว  เมียนม่า  เวียดนาม) ทั้งใน

                         -  ด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากรระหว่างกัน

                       -  ด้านการพัฒนาและยกระดับระบบประกันสังคมของประเทศในกลุ่ม CLMV ให้ใกล้เคียงและทัดเทียมกันกับระบบประกันสังคมไทย

    กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริม กิจกรรมความรู้ และความสัมพันธ์ ของบุคลากรด้านการประกันสังคมในชาติอาเซียน อาทิ การไปเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ชาติสมาชิกจัดขึ้น , การเยี่ยมชมดูงานระหว่างกัน หรือ                     การแลกเปลี่ยนบุคลากร , การประชุม/สัมมนา หรือ การนําเสนอผลงานความก้าวหน้า  หรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ ความร่วมมือ เพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี  ความร่วมมือ และ ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประกันสังคมในอาเซียน ของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

    กลยุทธ์ที่ 7 :  พัฒนาและผลักดัน สปส.กทม.พท./สปส.จังหวัด/สาขา/ศฟง. /หน่วยงาน ของสำนักงานประกันสังคม ให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง-ก้าวกระโดด จนสามารถได้รับการยอมรับว่า หน่วยงานนั้นมีการดำเนินงานในด้านใดที่เป็นชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน

    กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนา  งาน  ความชํานาญ  และบุคลากรในภารกิจด้านต่างๆเพื่อรองรับภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์  ด้วยมิอาจดําเนินการด้านอาเซียนโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากแต่ต้องถือว่า                  เป็นภารกิจพื้นฐานของทุกหน่วยงาน ประกอบกับต้องยกระดับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีระดับคุณภาพงาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงอย่างเพียงพอเพื่อรองรับงานในอนาคต 

     กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาเผยแพร่ ผลงาน การดําเนินการ สําคัญต่างๆของ สปส. ผ่านช่องทางต่างๆ

อย่างหวังผลและได้ผลในทุกภาษาหลักของอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

 

----------------------------------------------------------------------

 

                      สรุปจำนวนประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์


ประเด็น

กลยุทธ์

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

9

30

ยุทธศาสตร์ที่ 2

7

13

ยุทธศาสตร์ที่ 3

5

14

ยุทธศาสตร์ที่ 4

5

11

ยุทธศาสตร์ที่ 5

4

12

รวม 5 ยุทธ์

30

80

+ ยุทธฯ อาเซียน

9

-

รวม 5 ASEAN

39

80

 


  ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ฉบับเต็ม Download

 

 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน