สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน

 

ข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน

 

ท่านสามารถคลิกเลือกเนื้อหา ข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่าง

รายงานประจำปีกองทุนเงินทดแทน

 

 

 


ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ Safety Thailand

ตารางที่ 1 จำนวนลูกจ้าง จำนวนการประสบอันตราย และอัตราการประอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 2 จำนวนลูกจ้าง และจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 3 จำนวนลูกจ้างและจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปีงบประมาณ 2561

 

 

  สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2559

ส่วนที่ 1. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2559

ส่วนที่ 2. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2559

ส่วนที่ 3. จำนวนและอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2559

ส่วนที่ 4. สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน ปี 2555 – 2559

ส่วนที่ 5. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2559

ส่วนที่ 6. สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2555 – 2559 จำแนกตามประเภทกิจการ

ส่วนที่ 7. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาว พม่า) ปี 2559


  สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2558

ส่วนที่ 1. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2558

ส่วนที่ 2. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2558

ส่วนที่ 3. จำนวนและอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2558

ส่วนที่ 4. สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน ปี 2554 – 2558

ส่วนที่ 5. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2558

ส่วนที่ 6. สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2554 – 2558 จำแนกตามประเภทกิจการ

ส่วนที่ 7. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาว พม่า) ปี 2558

ส่วนที่ 8. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของแรงงานต่างชาติ ปี 2558


 

  สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2557

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2557

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2557

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2557

ส่วนที่ 4 สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2553-2557


 

 สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2556

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2556

 

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2556

ส่วนที่ 4 สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2552-2556


 

  สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2555

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2555

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2555

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2555

ส่วนที่ 4 สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2551-2555


 

  สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2554

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2554

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2554

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2554

ส่วนที่ 4 สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2550-2554


สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2553

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2553

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2553

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2553


สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี52

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2552

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2552

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน