สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน

 

ข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน

 

ท่านสามารถคลิกเลือกเนื้อหา ข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่าง

รายงานประจำปีกองทุนเงินทดแทน

 


ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ Safety Thailand

ตารางที่ 1 จำนวนลูกจ้าง จำนวนการประสบอันตราย และอัตราการประอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 2 จำนวนลูกจ้าง และจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานปีงบประมาณ 2560

 

  สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2558

ส่วนที่ 1. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2558

ส่วนที่ 2. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2558

ส่วนที่ 3. จำนวนและอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2558

ส่วนที่ 4. สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน ปี 2554 – 2558

ส่วนที่ 5. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2558

ส่วนที่ 6. สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2554 – 2558 จำแนกตามประเภทกิจการ

ส่วนที่ 7. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาว พม่า) ปี 2558

ส่วนที่ 8. สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของแรงงานต่างชาติ ปี 2558


 

  สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2557

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2557

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2557

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2557

ส่วนที่ 4 สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2553-2557


 

 สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2556

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2556

 

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2556

ส่วนที่ 4 สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2552-2556


 

  สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2555

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2555

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2555

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2555

ส่วนที่ 4 สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2551-2555


 

  สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2554

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2554

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2554

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2554

ส่วนที่ 4 สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2550-2554


สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี 2553

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2553

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2553

ส่วนที่ 3 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จำแนกรายจังหวัด ปี 2553


สถิติกองทุนเงินทดแทน ปี52

ส่วนที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ภาพรวมทั่วประเทศปี 2552

ส่วนที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายหน่วยงาน ปี 2552

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน