สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์
page 1 of 30 (509 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน
bullet บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข
bullet ขอความร่วมมือสถานพยาบาลประกันสังคมในการให้บริการแก่ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน
bullet รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อทำข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2560 งวด 6-10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
bullet การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
bullet เอกสารเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประกันสังคม
bullet สปส. พร้อมจัดประชุมสมาคม ASSA รับมือสังคมผู้สูงอายุ - พัฒนาสิทธิผู้ประกันตน - ปฏิรูปกองทุนยั่งยืน
bullet ปี 60 ประกันสังคม ลงทุนได้รับผลตอบแทน 6 เดือนแรก กว่า 2.5 หมื่นล้านบาท เป็นการสร้างความมั่งคงให้กับผู้ประกันตน
bullet สปส. แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ คัดกรองแรงงานต่างด้าว
bullet Update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวนผปต. ที่ต้องการเปลี่ยน/เลือก ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 60
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 32 รายการ
bullet สปส. พร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
bullet Update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวนผปต. ที่ต้องการเปลี่ยน/เลือก ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 60
bullet ระเบียบว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนฯ มีผลใช้บังคับแล้ว นายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถขอเงินคืนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
page 1 of 30 (509 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน