สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต
 
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย

ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ได้แก่


        1. ค่าทำศพ 40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ

ใครคือผู้จัดการศพ

         (ก) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

         (ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
         (ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

 

        2.  เงินสงเคราะห์กรณีตาย

            ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (36 เดือนขึ้นไป) แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจัางเฉลี่ย 1.5 เดือน หรือ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 5 เดือน  ซึ่งเงินสงเคราะห์กรณีตายจะจ่ายให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตายได้แก่

           บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน

* กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพคืนได้ภายใน 1 ปี (ดูรายละเอียดในกรณีชราภาพ) 
 
หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย

กรณีขอรับค่าทำศพ

    1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริง
    3. หลักฐานจากฌาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
    4. สำเนาใบมรณบัตรพร้อมตัวจริง
    5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้จัดการศพ 9 ธนาคาร ดังนี้

        1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  KTB
        2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  BAY
        3) ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  BBL
        4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  SCB
        5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  KBANK
         6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   TMB
        7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  TBANK
        8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  IBANK  
        9) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (จำกัด)  CIMB  
  
กรณีขอรับเงินสงเคราะห์


     1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต/ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
     3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดาของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
     4. สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร
 
การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน


     1. หนังสือมอบอำนาจ
     2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
     3. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคม
     4. การยื่นคำร้องขอรับค่าทำศพ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในการยื่นคำร้อง

 
ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน


     1. ผู้จัดการศพผู้มีสิทธิต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์ โดยมีหลักฐานครบถ้วน
     2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
     3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

     4. พิจารณาสั่งจ่าย


         1. เงินสด/เช็ค (ผู้มีสิทธิมาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน)

         2. ส่งธนาณัติให้ผู้มีสิทธิ

         3. โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ดังนี้

             1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) KTB

             2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY

             3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL

             4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB

             5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK

             6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB

             7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) TBANK

             8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBANK

             9) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) CIMB

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2558

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน Feed   รับข่าวสารทาง Feed