หน้าแรกบริการอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน


 ดาวน์โหลด
 

ท่านสามารถเลือกเนื้อหา รายการแบบฟอร์ม ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่างนี้

 
แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
ลำดับ    ชื่อรายการ ดาวน์โหลด
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) ดาวน์โหลด
2. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ดาวน์โหลด
3. แบบคำขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดโรค สำหรับผู้ประกันตน/สถานพยาบาล (สปส.2-09) ดาวน์โหลด
4 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันสังคม(สำหรับสถานพยาบาล) (สปส.2-15 ) ดาวน์โหลด

5.

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) ดาวน์โหลด
6. แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม (สปส.2-17) ดาวน์โหลด 
7. แบบคำขอรับค่าบำบัดทดแทนไต (สปส.2-18) ดาวน์โหลด
8. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและฉีดยาอิริโธรปัวอิติน(รายสัปดาห์) (สปส.2-181ก) (ใช้สำหรับสถานพยาบาล) ดาวน์โหลด
9. แบบคำขอรับบริการทางการแพทย์ โดยการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบถาวรและการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (รายเดือน)(สปส.2-181ข) (ใช้สำหรับสถานพยาบาล) ดาวน์โหลด
10. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนการบำบัดทดแทนไต กรณีปลูกถ่ายไต (สปส.2-18/2) ดาวน์โหลด
11. หนังสือรับรองของนายจ้าง ดาวน์โหลด
12. หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินประโยชน์ทดแทน) ดาวน์โหลด
13. หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส ดาวน์โหลด
14. หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน (กรณีสงเคราะห์บุตร) ดาวน์โหลด
15. หนังสือรับรองของบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับผปต.โดยเปิดเผย กรณีผปต.ถึงแก่ความตาย(เฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตร) ดาวน์โหลด
16. ใบรับรองแพทย์ ดาวน์โหลด
17. แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ตัวอย่าง) ดาวน์โหลด
18.
แบบขอรับเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากเหตุชุมนุม (สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง)
และแบบขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุม (สำหรับผู้ประกอบการ)
ดาวน์โหลด
19. หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของบุตรผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ดาวน์โหลด
20. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม ( ใส่รากฟันเทียม) กองทุนประกันสังคม (สปส.2-16/1) ดาวน์โหลด
21. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีใส่รากฟันเทียม (สำหรับสถานพยาบาล) (สปส.2-16/2) ดาวน์โหลด
22. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ  กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/3) ดาวน์โหลด
23. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ  กองทุนประกันสังคม (สำหรับสถานพยาบาล) (สปส.2-19) ดาวน์โหลด
24. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม  (สปส.2-18/1ค) ดาวน์โหลด
25.  แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม  (สปส.2-18/1ง) ดาวน์โหลด
26.  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40  (สปส.2-01/ม.40) ดาวน์โหลด

   

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน

 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ e-mail:  helpdesk@sso.go.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail:  info@sso.go.th  
นโยบายเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด

Valid XHTML 1.0 Transitional Totally Valid WCAG1.0 A
build 2.0 20120529 172.16.11.195