สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกบริการอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน

           ดาวน์โหลด
 

ท่านสามารถเลือกเนื้อหา รายการแบบฟอร์ม ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่างนี้

แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
ลำดับ    ชื่อรายการ ดาวน์โหลด
1. ชุดเอกสารสมัครเข้าร่วมกองทุนเงินทดแทน (สำหรับสถานพยาบาล) ดาวน์โหลด
2. แบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและคำร้องขอรับเงินทดแทน (กท. 16) ดาวน์โหลด
3. ใบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท. 44) ดาวน์โหลด
4. คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน ดาวน์โหลด
5. หนังสืออุทธรณ์ ดาวน์โหลด
6. แบบคำขอทบทวนคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการการแพทย์  ดาวน์โหลด
7. หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา ดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
9. ใบรับรองแพทย์ (กท.16-1) ดาวน์โหลด
10. แบบประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ดาวน์โหลด
11. คำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ดาวน์โหลด
12. หนังสือมอบอำนาจกองทุนเงินทดแทน ดาวน์โหลด
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน