สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกบริการอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลดข้อมูลสถานพยาบาล

ดาวน์โหลด
 

ท่านสามารถเลือกเนื้อหา รายการแบบฟอร์มได้ โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่างนี้

ข้อมูลสถานพยาบาล
ลำดับ ชื่อรายการ ดาวน์โหลด
1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลรัฐบาล ดาวน์โหลด
2. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเอกชน ดาวน์โหลด
3. แบบสอบถามข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับปรุงการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีบำบัดทดแทนไต ดาวน์โหลด
4. รายละเอียดประกอบการสมัครเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในความตกลงกับสานักงานประกันสังคม ดาวน์โหลด
5. รายละเอียดประกอบการสมัครเป็นสถานพยาบาลกรณีการให้บริการทางการแพทย์โดยการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยนายาแบบถาวรในความตกลงกับสานักงานประกันสังคม ดาวน์โหลด
6. การประชุมชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชย์และการจัดการบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
7. รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2560 แยกตามจังหวัด ดาวน์โหลด
8. รายชื่อสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดาวน์โหลด
9. รายชื่อสถานพยาบาลล้างช่องท้อง สถานพยาบาลปลูกถ่ายไต สถานพยาบาลปลูกถ่ายอวัยวะ ดาวน์โหลด
10. รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2559 แยกตามจังหวัด ดาวน์โหลด

11.

หนังสือแจ้งกำหนดการ การดำเนินการธุรกรรมการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนผ่านโปรแกรม e-Claim ดาวน์โหลด
12. รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2558 แยกตามจังหวัด ดาวน์โหลด
13. หนังสือเวียน เรื่อง การทบทวนแนวปฏิบัติการให้บริการทางการแพทย์ามสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด
14. หลักเกณฑ์การ พิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ปี 2556 ดาวน์โหลด
15. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2557 เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
16. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2557 ดาวน์โหลด
17. แบบตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
18. รายชื่อเพิ่มเติมสถานพยาบาลเครือข่ายประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
19. รายชื่อผู้ประสานงานประกันสังคมประจำสถานพยาบาลประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
20. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2556 ดาวน์โหลด
21. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2555 ดาวน์โหลด
22. รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2554 ดาวน์โหลด
23. รายชื่อผู้ประสานงานประกันสังคมประจำสถานพยาบาลประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
24. รายชื่อสถานพยาบาลและเครือข่าย กองทุนประกันสังคมปี 2553 ดาวน์โหลด
25. รายชื่อผู้ประสานงานประกันสังคมประจำสถานพยาบาลประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
26. รายชื่อสถานพยาบาลและเครือข่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2552 ดาวน์โหลด
27. รหัสสถานพยาบาล กองทุนประกันสังคม ปี 2552 ดาวน์โหลด
28. รายชื่อสถานพยาบาลและเครือข่าย กองทุนประกันสังคม ปี 2551 ดาวน์โหลด
29. รายชื่อเครือข่ายกรณีคลอดบุตร ปี 2549 ดาวน์โหลด
30. รายชื่อเครือข่ายกรณีทันตกรรม ปี 2549 ดาวน์โหลด
31. แบบประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลด
32. แบบคำขอใช้บริการตรวจสอบสิทธิกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
33. การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ดาวน์โหลด
34. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2555 ดาวน์โหลด
35. แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  ดาวน์โหลด
36. แบบฟอร์มขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัต (AICD) ดาวน์โหลด

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน