สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 144 (1149) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
สำนักงานประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ และเพื่อความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว
View : 140
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคมมาตรา 40 ให้แก่แรงงานนอกระบบ
View : 97
สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการสั่งสมประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย)
View : 111
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
View : 101
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นสาขาบ้านไผ่
View : 94
การประชุมกรมสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 5/2560
View : 92
โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562)
View : 103
สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง)จัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี
View : 113
หน้า 13 จาก 144 (1149) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18