หน้า 13 จาก 58 (462) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามเร่งรัดหนี้ฯกล่าวคำปฏิญาณ
View : 417
สปส.ปทุมฯร่วมกับศูนย์สารนิเทศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 จ.ปทุมธานี
View : 366
ผอ.เมทินี ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน
View : 481
ผอ.เมทินี ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สนง.สวัสดิการและเงินทดแทนจากเกาหลี ศึกษาดูงานสปส.
View : 507
เลขาฯจีรศักดิ์ เปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านงานวิจัย จ.สมุทรสงคราม
View : 494
รมว.เผดิมชัย เปิดงานแรงงานสมานฉันท์ ก้าวมั่นสู่ประชาคมอาเซียน รร.รามากาเด้นส์
View : 364
เลขาฯจีรศักดิ์ ร่วมการประชุมชี้แจงภูมิภาคของคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจ.เชียงราย
View : 450
เลขาฯจีรศักดิ์ รับข้อเรียกร้องจากชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน ประเด็นการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
View : 436
หน้า 13 จาก 58 (462) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ e-mail:  helpdesk@sso.go.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail:  info@sso.go.th  
นโยบายเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด

Valid XHTML 1.0 Transitional Totally Valid WCAG1.0 A
build 2.0 20120529 172.16.11.188