สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 124 (986) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
กองฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การดำเนินการธุรกรรมการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ของ ผปต.ผ่านโปรแกรม e-Claim จำนวน 3 รุ่น
View : 101
กองนโยบายและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
View : 82
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการให้บริการสาธารณสุขสำหรับคนพิการ
View : 79
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำ สปส.พร้อมมอบนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
View : 284
สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ (สสร.) จัดโครงการประชุมชี้แจงประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรสำนักงานประกันสังคมและเครือข่ายรุ่นที่ 9
View : 494
กระทรวงแรงงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 23 ปี เดินหน้าพัฒนากำลังคนสู่ประเทศไทย 4.0
View : 403
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุลเป็นประธานประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
View : 313
รองเลขาฯ พรพรรณ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 33
View : 260
หน้า 13 จาก 124 (986) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18