สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 124 (986) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
สปส.โดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดฝึกอบรมแพทย์ รุ่น 2
View : 85
สปส. โดยศูนย์สารนิเทศจัดโครงการเผยแพร่ ปชส.ที่จังหวัดภูเก็ต
View : 138
ที่ปรึกษาฯรักษ์ศักดิ์ เป็นประธานปิดพร้อมมอบประกาศียบัตร นบ.รุ่น 21
View : 134
คกก.ตรวจสอบกองทุนประกันสังคม เข้าพบ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล เพื่อรับทราบนโยบาย
View : 134
รองเลขาฯ เพ็ชรา ถาวระ เป็นประธานประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
View : 147
สปส. โดยกองนโยบายและแผนงาน จัดประชุม คกก.ปกส.แต่ละชุด
View : 57
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม สปส.
View : 67
เลขาฯ โกวิท เป็นธานเปิดโครงการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการกรณีทันตกรรม
View : 59
หน้า 15 จาก 124 (986) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20