สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 116 (928) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ผู้บริหาร สปส.เข้าร่วมพิธีถวายสัตรย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ของแผ่นดิน ณ กระทรวงแรงงาน
View : 340
เลขาฯ โกวิท พร้อมผู้บริหาร สปส.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
View : 332
เลขาฯ โกวิท เป็นประธานเปิดการประชุมการนำเสนอร่างคณิตศาสตร์ประกันภัยกองทุนประกันสังคม
View : 329
สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาบริการทางการแพทย์ และลดข้อร้องเรียน
View : 274
กองฝึกอบรม จัดฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่วินิจฉัย และผู้ปฏิบัติงาน ม.40
View : 193
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดโครงการฝึกอบรมแพทย์ ประเมินทางกายและจิต รุ่น 3
View : 167
รองเลขาฯ รมยง เป็นประธานเปิดการลงนามในสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์
View : 171
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทา ประจำปี 2558 ณ วัดปรินายกวรวิหาร
View : 173
หน้า 15 จาก 116 (928) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20