สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 141 (1127) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
นายจรินทร์ จักกะพาก เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน
View : 177
โครงการอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
View : 159
พิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
View : 132
ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
View : 137
สัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม : Workshop เรื่อง “การให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแผนงาน/โครงการ”
View : 23
การประชุมและพบปะภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสานพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 พร้อมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 “Our Partnership,Our Future”
View : 22
จัดโครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาลและจัดทำประชาพิจารณ์การพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 2
View : 18
สปส. โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2560
View : 344
หน้า 1 จาก 141 (1127) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10