สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 131 (1043) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รองเลขาฯ พรพรรณ ศุภนคร เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน
View : 109
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ลงพื้นที่เยี่ยม ผปต.ทุพพลภาพ จ.ขอนแก่น
View : 108
ศฟง.ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)พร้อมองค์การประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาฯ สปส.
View : 78
สปส.จ.สุโขทัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40
View : 150
สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) สัญจร พร้อมนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมโรงพยาบาลขอนแก่น
View : 1686
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม จัดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ครั้งที่ 2
View : 1539
สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560
View : 1552
สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมโครงการให้ความรู้งานประกันสังคมกับนายจ้างของสถานประกอบการ
View : 1512
หน้า 1 จาก 131 (1043) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10