สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 146 (1163) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
นายสุรเดช วลีอิธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุมกรมสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 10/2560
View : 136
นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Ministry of Labour and Employment) ประเทศบังคลาเทศ
View : 107
นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม บรรยายพิเศษในหัวข้อ การถ่ายทอดประสบการณ์รับราชการและบทบาทของสำนักงานประกันสังคม
View : 142
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบแนวทางและข้อคิดในการทำงาน ในการประชุมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
View : 137
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2560
View : 36
สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 8/2560 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
View : 34
ประชุมชี้แจง SSO Digital : การส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e - payment) รุ่นที่ 2
View : 40
สำนักงานประกันสังคม จัดการประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
View : 51
หน้า 1 จาก 146 (1163) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10