สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 130 (1039) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) สัญจร พร้อมนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมโรงพยาบาลขอนแก่น
View : 6
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม จัดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ครั้งที่ 2
View : 2
สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560
View : 10
สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมโครงการให้ความรู้งานประกันสังคมกับนายจ้างของสถานประกอบการ
View : 2
สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบตู้รับเอกสารจำนวน 18 ตู้
View : 3
สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดโครงการ “บริหารกายในสำนักงานประกันสังคม ต้านออฟฟิศซินโดรม” รุ่นที่ 3
View : 3
สปส.โดยกองฝึกอบรม และสำนักเงินสมทบจัดสัมมนาหัวหน้างานทะเบียนและงานเงินสมทบ รุ่นที่ 1
View : 77
สปส.โดยกองฝึกอบรม จัดโครงการบริหารกายใน สปส.ต้านออฟฟิศซินโดรม รุ่น 2
View : 48
หน้า 1 จาก 130 (1039) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10