สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 134 (1065) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ศึกษาระบบการลงทุนและตรวจติดตามการลงทุน ณ นครลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
View : 130
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31
View : 194
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 6/2560
View : 221
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ศึกษา ดูงานบริษัทโชติวัฒน์ จำกัด จังหวัดระนอง
View : 184
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (สัญจร) จังหวัดระนอง
View : 106
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแรงงาน ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน 4 จังหวัด เขตตรวจราชการที่ 18 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี)
View : 21
นางพรพรรณ ศุภนคร รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในการประชุม การพัฒนาระบบการบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
View : 27
สำนักงานประกันสังคม โดย สำนักสิทธิประโยชน์ จัดอบรมเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ความรู้เรื่องระบบ Web Application ในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
View : 27
หน้า 1 จาก 134 (1065) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10