แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

ผิดพลาด

แบบสอบถามนี้ปิดการรับข้อมูลแล้ว

กรุณาติดต่อ สำนักงานประกันสังคม ( survey@sso.go.th ) เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม