แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม

คำชี้แจง

     แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับดำเนินการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม

     ข้อมูลที่ได้จะนำไปประกอบการดำเนินการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม เท่านั้น และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความเป็นจริง

     ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการดำเนินการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม ให้ครอบคลุมความต้องการของท่านมากที่สุด

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง

     2. เพื่อนำผลสำรวจมาศึกษา วิเคราะห์ความต้องการที่มีผลต่อการการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม

     3. เพื่อนำผลสำรวจความคิดเห็นมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของท่าน
*1.1 เพศ
*1.2 สถานภาพ
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
*1.3 อายุ
แต่ละคำตอบต้องอยู่ระหว่าง 15 ถึง 99
เฉพาะค่าจำนวนเต็มที่ป้อนได้ในฟิลด์นี้

อายุ ปี

*1.4 วุฒิการศึกษาสูงสุด
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
*1.5 สถานะ
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
*1.6 รายได้
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
ตอนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษียณอายุและบำนาญ
*2.1 ท่านวางแผนเกษียณเมื่ออายุเท่าใด
แต่ละคำตอบต้องอยู่ระหว่าง 15 ถึง 99
เฉพาะค่าจำนวนเต็มที่ป้อนได้ในฟิลด์นี้

อายุ ปี

*2.2 ท่านวางแผนรายได้หลังการเกษียณอายุอย่างไร (ให้คะแนนความสำคัญ)
  มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
ไม่สำคัญ
(1)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

บำเหน็จจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคม

การออมและลงทุนส่วนตัว

รายได้จากครอบครัว

ทำงานหลังเกษียณ

ความเห็นเพิ่มเติม

*2.3 ท่านออมเงินระยะยาวเพิ่มเติมนอกจากประกันสังคมในลักษณะใดบ้าง (ให้คะแนนปริมาณ)
  มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
ไม่มี
(1)

ฝากธนาคาร

ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน

ทำประกันชีวิต

ลงทุนในกองทุน RMF/LTF

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ความเห็นเพิ่มเติม

*2.4 ท่านมีเงินออมสำหรับใช้ในยามเกษียณมีเพียงพอหรือไม่
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
ความเห็นเพิ่มเติม

*2.5 ท่านคิดว่ารายได้หลักหลังเกษียณ/ยามชรามาจากแหล่งใด (ให้คะแนนความสำคัญ)
  มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
ไม่สำคัญ
(1)

พึ่งสวัสดิการภาครัฐ

ออมเงินด้วยตนเอง

พึ่งพิงลูกหลาน

ต่ออายุการทำงาน

ความเห็นเพิ่มเติม

*2.6 ปัจจุบันอายุเกิดสิทธิรับบำนาญชราภาพอยู่ที่ 55 ปี ท่านเห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับบำนาญชราภาพ เพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่ม
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
ความเห็นเพิ่มเติม

*2.7 เงื่อนไขอายุการเกิดสิทธิรับบำนาญชราภาพ ควรดำเนินการแบบใด (อ่านรายละเอียดจากเอกสารการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม)
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
*2.8 ท่านเห็นด้วยกับการที่ผู้รับบำนาญสามารถเลือกรับการประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้สำนักงานประกันสังคมหักบำนาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
*2.9 ท่านเห็นด้วยกับการปรับสูตรการคำนวณบำนาญจากค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นคำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน โดยปรับมูลค่าของค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ย (อ่านรายละเอียดจากเอกสารการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม)
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
2.10 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพอย่างไร