แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม

ผิดพลาด

แบบสอบถามนี้ปิดการรับข้อมูลแล้ว

กรุณาติดต่อ กองวิจัยและพัฒนา ( survey@sso.go.th ) เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม