แบบสอบถามความคิดเห็นแนวทางปรับฐานค่าจ้าง และการคืนสภาพผู้ประกันตน มาตรา 39

ผิดพลาด

แบบสอบถามนี้ปิดการรับข้อมูลแล้ว

กรุณาติดต่อ กองกฏหมาย ( survey@sso.go.th ) เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม