คู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต  ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครองราชย์  ๖๐  ปี

หน้า 643
ตัวอย่างที่ 16.10  
ประวัติ ผู้ป่วยชาย  อายุ 50 ปี เป็นโรค polycythemia vera อย่างรุนแรง ต้องให้ยากดไขกระดูกอย่างมากร่วมกับการ
เจาะเลือดออกทุก 2-3 สัปดาห์ เพื่อรักษาระดับฮีโมโกลบินให้ต่ำกว่า 18 กรัมต่อเดซิลิตร ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียมาก
ปวดท้อง ตาพร่า เลือดกำเดาออกบ่อย ๆ และหลอดเลือดอุดตันบ่อย ๆ อาการเหล่านี้เป็นมากขึ้นเมื่อระดับฮีโมโกลบิน
สูงขึ้น                                                              
การวินิจฉัยโรค Polycythemia vera
ผลการประเมิน สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80 ของทั้งร่างกาย
          หน้าที่หลักของเม็ดเลือดขาวได้แก่ การป้องกันและกำจัดเชื้อโรค โปรตีนและสารแปลกปลอมต่าง ๆ เม็ดเลือดขาวแบ่งออกเป็น 3 ชนิด
ใหญ่ ๆ คือ granulocytes, lymphocytes และ monocytes-macrophages เม็ดเลือดทั้ง 3 ชนิด จะทำงานร่วมกัน โดยแต่ละชนิดจะมีแหล่ง
กำเนิดและตำแหน่งที่ทำงานแตกต่างกัน เช่น ไขกระดูก ม้ามและต่อมน้ำเหลือง ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวอาจเกิดจากจำนวนและหน้าที่
ผิดปกติ

          16.3.1 ชนิดของเม็ดเลือดขาว
                     ก. Granulocytes
                         เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ทำหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อในร่างกายโดยจับกินเชื้อโรค (phagocytosis) ในบริเวณเนื้อเยื่อที่ถูก
รุกรานจากเชื้อโรค ในผู้ป่วยที่มีการอักเสบหรือการติดเชื้อจะพบว่าเม็ดเลือดขาวชนิดนี้จะเพิ่มสูงขึ้นในกระแสเลือดเม็ดเลือดขาวชนิดนี้มีอายุ
ประมาณ 6 ชั่วโมง และกำเนิดจากไขกระดูก

                         ความผิดปกติในหน้าที่ของ granulocytes มักเป็นโรคทางพันธุกรรม แต่อาจพบภายหลังจากยาหรือสารพิษได้ผู้ป่วย
ดังกล่าวจะเกิดการติดเชื้อบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นเฉพาะที่และหายได้เอง เช่น furunculosis หรืออาจรุนแรงจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ เช่น การติดเชื้อ
ในกระแสเลือด การการประเมินการสูญเสียจะดูจากชนิด ความถี่และความรุนแรงของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ผู้ป่วยมักมีรูปแบบการติดเชื้อ
คล้าย ๆ กันซึ่งทำให้สามารถประเมินพยากรณ์โรคและการรักษาได้

                         ความผิดปกติของจำนวนเม็ดเลือดขาวได้แก่ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (granulocytopenia) ผู้ป่วยจะมีการติดเชื้ออย่าง
ชัดเจน เมื่อจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 500 ต่อ ลบ.มม. การการประเมินการสูญเสียจะดูจากการติดเชื้อ ความผิดปกติชนิดที่ 2 ได้แก่
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 2 ชนิดได้แก่ acute granulocytic leukemia และ chronic granulocytic leukemia ผู้ป่วยจะมีอายุสั้นลง
การการประเมินการสูญเสียดูจาก อาการ/อาการแสดง และความต้องการการรักษาว่ามากน้อยเพียงใด รวมทั้งความสามารถที่จะดำเนินกิจวัตร
ประจำวัน

                     ข. Lymphocytes
                         เม็ดเลือดขาวชนิดนี้สร้างจากต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูก ม้ามและต่อมไทมัส ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันชนิดhumoral และ
cellular โดยเดินทางติดต่อระหว่างเลือดและเนื้อเยื่อ  เม็ดเลือดขาวชนิดนี้มีหน้าที่หลากหลาย

                         เราแบ่ง lymphocytes ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ T หรือ thymus-derived lymphocytes มีหน้าที่สร้างภูมคุ้มกัน
ชนิด cellular นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับภาวะภูมคุ้มกันไวเกินชนิด delayed และการเกิด transplant rejection ชนิดที่ 2 ได้แก่ B หรือ
bursa-derived lymphocytes ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันชนิด humoral โดยสร้าง immunoglobulins
และ kinins