กองทุนประกันสังคม

จำนวนสถานพยาบาลโครงการประกันสังคม ปี 2543-2557

 

หน่วย : แห่ง

ปี

สถานพยาบาลหลัก

รวม

สถานพยาบาลเครือข่าย

รัฐบาล

เอกชน

2557 156 85 241 2,234
2556 154 87 241 2,220
2555 154 89 243 2,283
2554 152 90 242 2,141
2553 151 92 243 2,220
2552 152 98 250 2,313
2551 153 104 257 2,530
2550 153 113 266 2,530
2549 150 119 269 2,462

2548

147

127

274

2,625

2547 144 134 278 2,517

2546

137

131

268

2,600

2545

136

132

268

2,250

2544

133

128

261

2,048

2543

130

114

244

1,756

ที่มา : สำนักจัดระบบบริกการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม
โดย : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม