กองทุนประกันสังคม

จำนวนสถานพยาบาลโครงการประกันสังคม ปี 2551-2559

 

หน่วย : แห่ง

ปี

สถานพยาบาลหลัก

รวม

สถานพยาบาลเครือข่าย

รัฐบาล

เอกชน

2559 158 82 240 2,325
2558 157 84 241 2,234
2557 156 85 241 2,234
2556 154 87 241 2,220
2555 154 89 243 2,283
2554 152 90 242 2,141
2553 151 92 243 2,220
2552 152 98 250 2,313
2551 153 104 257 2,530
ที่มา : สำนักจัดระบบบริกการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม
โดย : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม