ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง  กำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ

 

 


                                โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศสำนักงานประกันสังคม  เรื่อง  กำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ  เพื่อรองรับการดำเนินการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กับทั้งรองรับการปรับเปลี่ยนหมายเลขบัตรประกันสังคมเป็นเลขประจำตัวประชาชน

 

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

 

                                ข้อ    ประกาศนี้เรียกว่า  ประกาศสำนักงานประกันสังคม  เรื่อง  กำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ

 

                                ข้อ    ให้ยกเลิก

                                (๑)  ประกาศสำนักงานประกันสังคม  เรื่อง  กำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ  ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘

                                (๒)  ประกาศสำนักงานประกันสังคม  เรื่อง  กำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒

 

                                ข้อ    ในประกาศนี้

                                แบบรายการ  หมายถึง  แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ

                                สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  ข้อความที่ได้สร้าง  ส่ง  รับ  เก็บรักษา  หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                                สำนักงาน  หมายถึง  สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

                               

ข้อ    ให้นายจ้างยื่นแบบรายการเพื่อแสดงรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนและในส่วนของนายจ้าง  ต่อสำนักงานแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้างตามแบบ  สปส.๑-๑๐  (ส่วนที่  ๑)          สปส.๑-๑๐  (ส่วนที่  ๒)  สปส.๑-๑๐/๑  และแบบ  สปส.๑-๑๐/๑  (แผ่นต่อ)  ท้ายประกาศนี้

                                การยื่นแบบรายการตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างจะยื่นเป็นเอกสารหรือสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลแสดงรายละเอียดตามแบบรายการก็ได้

 

                                ข้อ    นายจ้างที่ประสงค์จะยื่นแบบรายการเป็นสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือพร้อมกับรับรองความถูกต้องของข้อความในสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    สำนักงานที่นายจ้างยื่นแบบรายการ  ตามข้อ 

 

                                ข้อ    ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                                ประกาศ    วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕

 

 

                                                                                                        สมชาย  วัฒนา

                                                                                                    (นายสมชาย  วัฒนา)

                                                                                       เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม