ระเบียบสำนักงานประกันสังคม

ว่าด้วย  การขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน  พ.ศ.๒๕๔๙

 

 


                                โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบในการยื่นคำขอรับเงินสมทบที่นายจ้างและผู้ประกันตนนำส่งเงินเกินจำนวนที่ต้องชำระคืน  เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและคล่องตัว  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและผู้ประกันตนยิ่งขึ้น

 

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๗  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

                                ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสำนักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน  พ.ศ.  ๒๕๔๙

 

                                ข้อ    ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน  พ.ศ.  ๒๕๔๗

 

                                ข้อ    ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมเกินจำนวนที่ต้องชำระยื่นคำร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งใดแห่งหนึ่งที่สะดวกในการติดต่อ

 

                                ข้อ    คำร้องขอรับเงินคืนตามข้อ    อย่างน้อยต้องมีรายการสำคัญ  และหลักฐานประกอบดังต่อไปนี้

                                ๔.๑  กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำร้อง

(๑)  ชื่อ  ที่อยู่  และเลขที่บัญชีทะเบียนนายจ้าง  (กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลประกอบด้วย)

(๒)  เหตุผลในการขอรับเงินคืน  และหลักฐานประกอบ  (ถ้ามี)

(๓)  กรณีมีกิจการหลายสาขาให้ระบุสาขาที่ขอรับเงินคืน

(๔)  ลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้อง

(๕)  วันที่ยื่นคำร้อง

                                ๔.๒  กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นคำร้อง

(๑)  ชื่อ  ที่อยู่  และเลขหมายประจำตัวประชาชน  (กรณีคนต่างด้าวให้ใช้เลขที่บัตรประกันสังคม)

(๒)  ลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้อง

(๓)  วันที่ยื่นคำร้อง

 

                                ข้อ    ภายใต้บังคับแห่งข้อ    เพื่อการอำนวยความสะดวกในการคืนเงินสมทบให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตน  สำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินโดยวิธีผ่านธนาคารที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในกรณีที่มีการตรวจพบการนำส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ  และมีหนังสือแจ้งบุคคลดังกล่าวเพื่อยื่นคำร้องขอรับเงินคืนโดยวิธีผ่านธนาคารแล้ว

 

                                ข้อ    ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตน

(๑)  เลขาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒)  ผู้อำนวยการกองเงินสมทบ  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ประกันสังคมจังหวัด  หรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ    ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองเงินสมทบ  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  ประกันสังคมจังหวัด  แล้วแต่กรณี  สำหรับการอนุมัติสั่งจ่ายเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท

 

                                ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เป็นต้นไป

 

 

       ไพโรจน์  สุขสัมฤทธิ์

    (นายไพโรจน์  สุขสัมฤทธิ์)

            เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม