ระเบียบสำนักงานประกันสังคม

ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

และใบแทนบัตรประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙

                               

               

                                โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม  เพื่อให้แบบคำขอรับใบแทนมีข้อความครบถ้วนถูกต้องและสอดรับกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม  และแบบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและบัตรประกันสังคม พ.ศ.  ๒๕๔๙

 

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

                                ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสำนักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙

 

                                ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                ข้อ    ให้ยกเลิก

(๑)  ระเบียบสำนักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑

(๒)  ระเบียบสำนักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓

(๓)  ระเบียบสำนักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๔

 

ข้อ    ในระเบียบนี้          

หนังสือสำคัญ  หมายความว่า  หนังสือที่สำนักงานประกันสังคมออกให้แก่นายจ้างเพื่อแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 

ข้อ    การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญ

ในกรณีที่หนังสือสำคัญสูญหาย ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญให้นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญตามแบบ  สปส.๖-๑๖  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑)  หนังสือสำคัญ กรณีขอรับใบแทนหนังสือสำคัญเนื่องจากชำรุดในสาระสำคัญ

(๒)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างกรณีนายจ้างมิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 

ข้อ    การยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญ

(๑)  ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา   ที่นายจ้างได้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง  (สปส.๑-๐๑)  ไว้  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

(๒)  ชำระค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญ จำนวนห้าสิบบาท

 

ข้อ    การออกใบแทนหนังสือสำคัญ

ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการออกใบแทนหนังสือสำคัญ

 

ข้อ    การขอรับใบแทนบัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว

ในกรณีบัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว  สูญหาย  ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ  ให้ผู้ประกันตนที่เป็นต่างด้าวหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคมตามแบบ  สปส.๖-๑๗  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑)  บัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว  กรณีขอรับใบแทนบัตรประกันสังคมเนื่องจากชำรุดในสาระสำคัญ

(๒)  สำเนาใบอนุญาตทำงาน  และสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

 

ข้อ    การยื่นคำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว

(๑)  ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญ

(๒)  ชำระค่าธรรมเนียมใบแทนบัตรประกันสังคม  จำนวนสิบบาท

 

ข้อ  ๑๐  การออกใบแทนบัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว

ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจในการออกใบแทนบัตรประกันสังคม

(๑)  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  สำหรับการยื่นคำขอใบแทนบัตรประกันสังคม ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่

(๒)  ประกันสังคมจังหวัด  สำหรับการยื่นคำขอใบแทนบัตรประกันสังคม    สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

 

ข้อ  ๑๑  ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                      ประกาศ    วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙

 

 

  ไพโรจน์  สุขสัมฤทธิ์

           (นายไพโรจน์  สุขสัมฤทธิ์)

      เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม