พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม  (ฉบับที่  ๓)

พ.ศ.  ๒๕๔๒

 

 


ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.

ให้ไว้    วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

เป็นที่ที่  ๕๔  ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า

 

                โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

 

                พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๔๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

                จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้

 

                มาตรา    พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  พระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒

 

                มาตรา    พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

 

                มาตรา    ถึงมาตรา  ๙*

 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

         นายชวน  หลักภัย

           นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หมายเหตุ  *ได้พิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วในพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  ๑๑๖  ตอนที่  ๒๒ ก  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๒