• 1
  ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • 2
  บันทึกคำขอ
 • 3
  ยืนยันการส่งข้อมูล
 1. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขให้เข้าใจโดยละเอียดจากนั้นกด "ดำเนินการต่อ" เพื่อไปบันทึกคำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. กดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อกลับไปหน้า E-Services Home Page


ข้อตกลงและเงื่อนไข
Step 1/3

ข้อตกลงและเงื่อนไขการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อตกลงและเงื่อนไขการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์
 1. 1. การใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานประกันสังคม ในการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนายจ้างได้ยืนยันการส่งข้อมูล และสำนักงานประกันสังคมได้รับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (สปส.6-09 และ สปส.6-10) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1 สปส.1-10 ส่วนที่ 2 สปส.1-10/1 และ สปส.1-10/1 แผ่นต่อ) ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ.2560 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการส่งเงินสมทบ พ.ศ. 2558 ถือว่าการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงจะผูกพันแบบแสดงรายการที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ในรายการข้อมูลอินเตอร์เน็ต
 2. 2. การยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1. หมายความถึง การยื่นแบบรายการตามประกาศสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดไว้แล้ว และที่จะประกาศกำหนดเพิ่มเติมต่อไป
 3. 3. หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่นายจ้างได้รับนั้น ถือเป็นความลับระหว่างนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลการใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) กับทั้งระมัดระวังป้องกันมิให้บุคคลอื่นใดใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) และถือเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างในกรณีที่บุคคลอื่นใดใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เป็นเหตุให้สำนักงานประกันสังคมได้รับความเสียหาย
 4. 4. นายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยอมรับรองว่าข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (สปส. 6-09 และ สปส.6-10) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1 สปส.1-10 ส่วนที่ 2 สปส.1-10/1 และ สปส.1-10/1 แผ่นต่อ) มีข้อความถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ
 5. หากนายจ้างยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเท็จ นายจ้างอาจมีความผิดตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 6. 5. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง ทำให้สำนักงานประกันสังคมต้องหยุดรับแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้นายจ้างไม่สามารถยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ นายจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการเป็นหนังสือ ตามแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (สปส.6-09 และ สปส.6-10) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1 สปส.1-10 ส่วนที่ 2 สปส.1-10/1 และ สปส.1-10/1 แผ่นต่อ) ณ สำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง
 7. 6. หากนายจ้างประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปลี่ยน e-mail Address หรือรหัสผ่าน (Password) ให้นายจ้างแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าวตามแบบคำขอยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05)
 8. การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามวรรคหนึ่ง จะมีผลเมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
 9. 7. กรณีที่นายจ้างมิได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งแห่งข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือไม่ได้ยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน สำนักงานประกันสังคมมีสิทธิจะยกเลิกการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และนายจ้างต้องยื่นแบบรายการเป็นหนังสือ ณ สำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง
 10. หากนายจ้างประสงค์จะยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์อีก จะต้องยื่นคำขอยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05) พร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง
 11. 8. เมื่อนายจ้างทำคำขอฯ ทางอินเตอร์เน็ต ให้สั่งพิมพ์คำขอฯ (สปส.1-05) พร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และลงลายมือชื่อส่งให้สำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง ภายใน 5 วันทำการ เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบและอนุมัติ สำนักงานประกันสังคมจะสร้างหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยแจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่นายจ้างระบุไว้เป็นสำคัญ
 12. นายจ้างได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและมอบให้แก่สำนักงานประกันสังคมไว้เป็นหลักฐาน


Step 1/3